Efektywność leasingu jako formy finansowania w porównaniu z kredytem bankowym na przykładzie ofert Grupy Credit Agricole

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Leśkow, Jacek
dc.contributor.author Tybur-Kądziołka, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-01-04T12:17:33Z
dc.date.available 2014-01-04T12:17:33Z
dc.date.issued 2012-11-16 14:44:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3299
dc.description.abstract Tematem rozważań pracy jest ocena opłacalności leasingu jako jednego ze źródeł finansowania inwestycji na podstawie ofert Grupy Credit Agricole oraz przybliżenie pojęcia leasingu przez charakterystykę tej formy transakcji. Analiza efektywności oparta była o przykładowe oferty umowy leasingu operacyjnego, udostępnionego przez Europejski Fundusz Leasingowy oraz umowy kredytu samochodowego z placówki Credit Agricole Bank Polska. Porównanie tych dwóch metod finansowania zostało przeprowadzone za pomocą przykładowych umów, literatury przedmiotu oraz badań własnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy charakterystyki pojęcia leasingu, drugi opisuje aspekty podatkowe i finansowe leasingu w Polsce, a ostatni dotyczy oceny opłacalności leasingu na podstawie porównania z kredytem oraz wyniki tej analizy. Z przeprowadzonej na konkretnych ofertach oceny wnioskować można, iż w związku z różnicą w końcowych wynikach poniesionych kosztów, umowa leasingu jest korzystniejszą od umowy kredytowej w przypadku gdy kwota oferowana w obu przypadkach jest taka sama. Dzięki wystąpieniu tarczy podatkowej opłacalność leasingu w przypadku konkretnych ofert wzrasta. Z analizy porównawczej tych dwóch umów wynika, iż leasing charakteryzuje się znacznie prostszą procedurą zawierania umów oraz innymi czynnikami, co czyni oferty leasingowe bardziej atrakcyjne od innych form finansowania. W niniejszej pracy udowodniono opłacalność transakcji leasingowej oraz jej zalety. Na polskim rynku popularność tej formy finansowania ciągle wzrasta, a z przeprowadzonych obserwacji i analiz wynika, iż dzięki licznym udogodnieniom leasing będzie formą bardziej dostępną niż kredyt bankowy. pl
dc.description.abstract The main topic of this thesis is an assessment of the leasing’s profitability as one of the sources in financing investments that are based on the offer of the Credit Agricole Group. It also includes the notion of leasing that is shown by description of this form of transaction. The analysis of effectiveness was founded on the model offers of operating leases agreements that have been made available by the European Leasing Fund and on car loan agreements from the post of the Credit Agricole Bank Polska. The comparison of these two methods of financing was carried out using model agreements, specialist literature and my own research. The thesis consists of three chapters. The first chapter is devoted to the notion of leasing, the second describes the aspects of tax and financial leasing in Poland and the last chapter includes the profitability assessment of the leasing based on comparison to credit and the results of this analysis. From the assessment that was carried out on specific offers we can conclude that because of the difference in final results of the incurred costs, the leasing agreement is more competitive than credit agreement, in cases when the amount of offered money is the same. Owning to the fact that a tax shield appears, the leasing’s profitability in case of specific offers increases. From the comparative analysis of these two agreements it appears that making the leasing agreement is a much easier procedure, and thus the leasing offers are more attractive than other financial forms. In this thesis the profitability of the leasing transaction and its merits were proved. The popularity of this financial form is constantly growing on the Polish market. From the observations and analysis that were carried out we can conclude that thanks to many conveniences, leasing will be more available form than a bank loan. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject leasing pl
dc.subject kredyt pl
dc.subject efektywność pl
dc.subject porównanie pl
dc.subject Grupa Credit Agricole pl
dc.subject bank loan pl
dc.subject profitability pl
dc.subject comparison pl
dc.subject Credit Agricole Group pl
dc.title Efektywność leasingu jako formy finansowania w porównaniu z kredytem bankowym na przykładzie ofert Grupy Credit Agricole pl
dc.title.alternative Leasing's effectiveness as a form of financing investment compared to a bank loan based on an example of the Credit Agricole Group offers pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-04T08:25:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info