Strategia marketingowa a zarządzanie zmianami reaktywnymi i proaktywnymi w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy KARMOT

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Pajdo, Dorota
dc.date.accessioned 2014-01-04T13:54:17Z
dc.date.available 2014-01-04T13:54:17Z
dc.date.issued 2012-11-19 10:37:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3316
dc.description.abstract Zmiana organizacyjna to istotna modyfikacja określonej części organizacji, która może dotyczyć każdego aspektu jej funkcjonowania. W przypadku pracy pt. „Strategia marketingowa a zarządzanie zmianami reaktywnymi i proaktywnymi w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy KARMOT” celem jej było ukazanie jak zmiany proaktywne i reaktywne inicjowane przez opracowaną strategię marketingową wpłynęły na przedsiębiorstwo KARMOT. Analizowana firma poprzez zmianę reorganizacji a także rozszerzenie swojej działalności pragnie być na rynku bardziej konkurencyjna i przynosząca większe zyski. W celu zbadania skuteczności przeprowadzonych zmian została przeprowadzana ankieta wśród 80 klientów analizowanej firmy a także przeprowadzono analizę strategii marketingowej i jej wpływ na proces zarządzania zmianami reaktywnymi i proaktywnymi. W wyniku powyższych analiz wysnuto następujące wnioski, iż przeprowadzone zmiany korzystnie wpłynęły na działalność firmy gdyż zaczęła ona lepiej prosperować, przekształcenie spółki z cywilnej w jawną spowodowało, że jest ona bardziej wiarygodna dla stakeholdersów a każdy z czerech właścicieli jest obecnie odpowiedzialny za oddzielny dział w przedsiębiorstwie. Zmiany te spowodowały to, że przedsiębiorstwo to jest obecnie lepiej zarządzane oraz szybciej wdrażane są decyzje mające na celu wprowadzenie takich działań, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego przedsięwzięcia. pl
dc.description.abstract An organizational change is a significant modification of a specific unit of an organization that can impact any aspect of its functioning. In the case of the work entitled Marketing Strategy and Reactive and Proactive Change Management in an Enterprise as Exemplified by KARMOT Company the objective was to show how proactive and reactive changes initiated by the prepared marketing strategy have influenced the KARMOT Company. The company in question, by means of a reorganization change as well as extension of its operation, intends to become more competitive and bring higher profits. In order to examine the effectiveness of the implemented changes a survey was conducted on 80 of the analysed company’s customers and the marketing strategy analysis and its impact on reactive and proactive change management process. As a result of these analyses it was concluded that the implemented changes had a positive influence on the company operation because it began to prosper, the transformation from a civil partnership into general partnership caused a growth of credibility for stakeholders, and each of the four owners is currently responsible for a separate department of the enterprise. The changes have resulted in the improved company management and decisions aimed at introduction of activities necessary for proper functioning of any enterprise are taken and implemented quicker. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zmiany proaktywne pl
dc.subject zmiany reaktywne pl
dc.subject strategia marketingowa pl
dc.subject proactive changes pl
dc.subject reactive changes pl
dc.subject marketing strategy pl
dc.title Strategia marketingowa a zarządzanie zmianami reaktywnymi i proaktywnymi w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy KARMOT pl
dc.title.alternative Marketing strategy and reaktive and proactive change management in an enterprise as exemplified by KARMOT company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-04T08:25:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info