Proces rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej Wiśniowski

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogozińska - Mitrut, Joanna
dc.contributor.author Połomska, Maria
dc.date.accessioned 2014-01-05T15:02:00Z
dc.date.available 2014-01-05T15:02:00Z
dc.date.issued 2012-11-29 09:45:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3350
dc.description.abstract Rekrutację i selekcję pracowników uważa się za jeden z fundamentalnych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Właściwy dobór pracowników odgrywa istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niekompetentni i nieumotywowani pracownicy nie tylko nie potrafią lub nie chcą skutecznie pracować, lecz także swoją niewłaściwą postawą mogą zniechęcać do skutecznego działania współpracowników. Pomyłka na etapie selekcji to również dodatkowe koszty związane z koniecznością ponownego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz selekcji. Teoretyczna część niniejszej pracy ukazuje zagadnienia dotyczące rekrutacji i selekcji kandydatów. Część badawczą stanowi analiza procesu rekrutacyjno – selekcyjnego występującego w Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej Wiśniowski, którego skuteczność poddano opinii pracowników. Badania zostały przeprowadzone w firmie na grupie pracowników zarówno fizycznych, jak i biurowych przy użyciu ankiety. Na podstawie badań i przeprowadzonych wywiadów wysunięto wnioski, iż znaczna większość pracowników jest zadowolona ze swej pracy i pozytywnie ocenia funkcjonujący system rekrutacyjno – selekcyjny. O sukcesie w rekrutacji decydują przejrzyste procedury doboru pracowników, wyspecjalizowana kadra rekrutacyjna prowadząca wnikliwą obserwację kandydatów, dzięki czemu zatrudniane są najlepsze osoby. Dział Personalny zapewnia firmie skuteczne i ekonomiczne metody doboru pracowników w każdym dziale. Są one spójne z innymi systemami w ramach polityki personalnej oraz odpowiadają na bieżące potrzeby menedżerów. pl
dc.description.abstract Recruitment and selection of staff is considered one of the fundamental elements of human resource management strategies. Proper selection of staff is being a vital importance for the functioning of the company. Incompetent and unmotivated employees are not only unable or unwilling to work effectively, but their wrong attitude can also discourage effective cooperative employees. Mistake at the selection stage is also crating the additional costs associated with necessity to re-run the process of recruitment and selection. The theoretical part of this thesis is presenting issues concerning the recruitment and selection of candidates. Research part of theis is the analysis of the recruitment - selection occurring in the company FPHU Wisniowski, which effectiveness was analyzed on the basis of the opinion of company employee. The probe was carried out in the company to a group of employees (both physical and white-collar workers) using the questionnaire. On basis of research and interviews there had been forwarded inference that the vast majority of employees are satisfied with their work and positively evaluated recruitment and selection of candidates system. The success in recruiting is determinate by the personnel selection process transparent, specialized staff conducting a thorough observation of the recruitment of candidates allows the best aspirants to be employed. Human Resources department provides an efficient and cost-effective method for selecting the employees in each department. They are consistent with other systems in the personnel policy and respond to the current needs of managing staff. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject oferta pracy pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject selekcja pl
dc.subject rozmowa kwalifikacyjna pl
dc.subject zasoby ludzkie pl
dc.subject job recruitment pl
dc.subject selection pl
dc.subject job interview pl
dc.subject the human resources pl
dc.title Proces rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej Wiśniowski pl
dc.title.alternative The process of recruitment and selection of employees at example of FPHU Wiśniowski pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T10:21:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info