Szkolenia jako narzędzie rozwoju pracowników na przykładzie Sądeckiego Urzędu Pracy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Franczyk, Robert
dc.date.accessioned 2014-01-07T10:49:32Z
dc.date.available 2014-01-07T10:49:32Z
dc.date.issued 2012-11-16 07:34:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3448
dc.description.abstract Przedmiotem pracy jest analiza szkoleń organizowanych przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu jako podstawowego narzędzia rozwoju pracowników. Celem przeprowadzonych badań jest przedstawienie roli rozwoju zasobów ludzkich jako czynnika determinującego osiąganie celów wyznaczonych organizacji. Praca przedstawia możliwości wyboru rozmaitych form uzupełniania kompetencji pracowniczych oraz określa poszczególne etapy i elementy wybranych form uzupełnienia wiedzy i umiejętności na przykładzie SUP. Szczególnie podkreślona została rola szkolenia w procesie rozwoju indywidualnego, jak również rozwoju całej organizacji. Źródłem informacji w przeprowadzonych badaniach były: analiza dokumentacji prowadzonej w SUP dla procedury szkoleń pracowników, obserwacja uczestnicząca oraz kwestionariusz ankiety - w pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Przeprowadzone badania dowodzą, iż poszczególne formy rozwoju stosowane w SUP, a w szczególności szkolenia, stanowią istotny obszar wsparcia w rozwoju zawodowym i osobistym pracowników oraz w realizacji celów stawianych przed Urzędem. pl
dc.description.abstract The object of study is to analyze the training organized by the Sądecki Urząd Pracy in Nowy Sącz as a basic tool for development workers. The main reason of this study is to present the role of human resource development as a factor in determining the organization to achieve the goals set. The essay presents many possibilities of choosing various form of employee competences and identifies the different stages and components selected forms to supplement the knowledge and skills on the example of the Sądecki Urząd Pracy. Particularly emphasized was the role of training in individual development and development of the whole organization. The sources of information in that essay were: analysis of documents kept in the Sądecki Urząd Pracy for staff training procedures, participant observation, and questionnaire – there was used the method of diagnostic survey. The study shows that different forms of development used in the Sądecki Urząd Pracy, especially training, is an important area of support in professional and personal development of staff and the aims pursued in Sądecki Urząd Pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject rozwój zasobów ludzkich pl
dc.subject rozwój zawodowy pl
dc.subject metody doskonalenia zawodowego pl
dc.subject proces szkolenia pl
dc.subject human resources management pl
dc.subject human resource development pl
dc.subject professional development pl
dc.subject professional development methods pl
dc.subject process of training pl
dc.title Szkolenia jako narzędzie rozwoju pracowników na przykładzie Sądeckiego Urzędu Pracy pl
dc.title.alternative Training as a tool for employees' development as an exemple of Sądecki Urząd Pracy pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-07T09:11:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info