Nadzór korporacyjny w Spółkach Skarbu Państwa. Analiza prawna i organizacyjna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Olchawa, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-01-08T07:01:35Z
dc.date.available 2014-01-08T07:01:35Z
dc.date.issued 2012-11-19 09:30:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3500
dc.description.abstract Pod pojęciem „corporate governance” w szerokim znaczeniu rozumie się ogół wzajemnych relacji pomiędzy akcjonariuszami, członkami organów zarządczych i kontrolnych, a także grupami interesów związanych z korporacją, przede wszystkim jej pracowników i wierzycieli (tzw. stakeholders). Relacje te determinują sposób, w jaki korporacja publiczna jest zarządzana, a także zasady sprawowania kontroli nad spółką oraz alokacji dochodu i ryzyka związanego z jej działalnością. Nadzór korporacyjny w ujęciu pluralistycznym, uwzględnia nie tylko interes akcjonariuszy, lecz również innych podmiotów związanych ze spółką. Zasadniczym celem międzynarodowej dyskusji dotyczącej corporate governance w szerokim ujęciu jest odpowiedź na pytanie o właściwy dobór mechanizmów prawnych i ekonomicznych, wpływających na optymalizację zasad funkcjonowania korporacji publicznych, tzn. zasad podejmowania decyzji jej dotyczących oraz alokacji praw kontroli nad nią tak, aby związane w niej środki ludzkie, pieniężne i materiałowe wykorzystywane zostały w możliwe najbardziej efektywny ekonomicznie sposób. Międzynarodowy charakter dyskusji na temat zasad nadzoru korporacyjnego przejawia się z kolei w intensywnych badaniach o charakterze prawnoporównawczym, których celem jest ustalenie zasadniczych cech i zasad funkcjonowania narodowych modeli corporate governance, a także próba odpowiedzi na pytanie, na ile określone regulacje prawne i instytucje prawno-ekonomiczne, występujące w określonym modelu, dają się „przeszczepić” do innego narodowego systemu i pozytywnie wpłynąć na jego kształt. pl
dc.description.abstract Whole of mutual rate is understood under notion in wide meaning among shareholders “corporate governance”, members of (limbs of) management organs and check, as well as with corporation interest groups related, first of all, employee (staff) and creditors ( so called ) stakeholders. These rates determine manner, public corporation is administered to that, as well as principles of prosecution of controls over company and allocation of revenue and risks related with its (her) activity. cure captivation of corporate oversight „ pluralistic ”, interest of (business of) shareholder talk taking into consideration not only, it cure with company also other subjects related. Answer is fundamental purpose of international discussion in wide captivation on question about proper (suitable) selection of legal mechanism concerning corporate governance and effecting optimization of principle of functioning public corporation economic, i.e. principles of taking a decision of concerning and it talk over allocation control so her (it), in order to center (means) define relate in (to) human her (it), money (financial) and become (stay) to possible material take advantage effective manner most economically. Then international character of discussion manifests about principles of corporate oversights in intensive research at the nature legally -comparative, installation of fundamental feature is purpose which (who) and principles of functioning of national models corporate governance, as well as attempt of (test of) answer on question, it define legal regulations on what and institutions legally -economic, in definite model taking a stand, for other national system give „transplant ” and effect its (his) form positively. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject nadzór korporacyjny pl
dc.subject pluralizm pl
dc.subject etyka pl
dc.subject odpowiedzialność pl
dc.subject patriotyzm pl
dc.title Nadzór korporacyjny w Spółkach Skarbu Państwa. Analiza prawna i organizacyjna pl
dc.title.alternative Corporate governance in public sector. Low and organisation analises pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-07T16:29:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info