Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie Zakopanego w świetle badań własnych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Lassak, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-10T10:46:01Z
dc.date.available 2014-01-10T10:46:01Z
dc.date.issued 2012-09-25 13:03:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3710
dc.description.abstract Współcześnie wizerunek stanowi klucz do rozwoju miasta. Miasto chce przyciągać zarówno turystów, inwestorów, jak i nowych mieszkańców, ponieważ to oni poprawiają lokalną koniunkturę oraz ożywiają miejscowy rynek pracy. Dążąc do wykreowania pożądanego wizerunku niezbędne jest znalezienie i rozpropagowanie unikalnej cechy, która będzie wyróżniała miasto na tle innych. Na bazie wspomnianej cechy kreowany jest marketingowy wizerunek miasta, na który składa się całe mnóstwo elementów. Niezwykle istotny natomiast jest fakt, aby te elementy były spójne oraz wzajemnie się uzupełniały. Zagadnienie ów stanowi ramy prezentowanej pracy, która przedstawia kształtowanie wizerunku marki miasta na przykładzie miasta Zakopane. Rozważania niniejszej pracy w głównej mierze skupione zostały na ukazaniu wizerunku jako zasadniczego elementu komunikacji z otoczeniem, gdzie przybliżono aspekt definicyjny pojęcia ,,wizerunku”, a także obraz jego kreowania w organizacji. Następnie zaprezentowano rolę public relations w kształtowaniu wizerunku miasta, gdzie przedstawiono dylematy public relations, jak również istotę wizerunku publicznego miasta oraz kreowanie obrazu administracji miasta w tworzeniu wizerunku marki miasta. W dalszej części pracy dokonano prezentacji Miasta Zakopane jako przykładu kształtowania wizerunku marki miasta. Kończąc rozważania omówiono skuteczność kształtowania wizerunku Zakopanego w świetle badań własnych, które ukazały możliwości poprawy wizerunku miasta. pl
dc.description.abstract Nowadays, the image constitutes the key to the development of the city. The city want to attract tourists, investors, as well as new resident, since it is them, who improve the local prosperity and who activate the local labour market. Aiming for promoting the desired image, it is essential to find and popularise the unique feature, which will be distinguishing the city against other cities. On the basis of the mentioned feature, a marketing image of the city, which is comprised of a lot of elements, is created. However, extremely important is a fact, to make these elements cohesive as well as mutually complemented to each other. This issue constitutes the frames of the presented work, which is describing forming the brand image of the city on the example of the City of Zakopane. Deliberations of this work were predominantly concentrated on portraying the image as the essential element of communication with surroundings, where the definitional aspect of the “image” notion was closer discussed, as well as the image of its creation in the organization. Next a role of public relations in forming the image of the city was introduced, where dilemmas of public relations were presented, as well as the nature of the public image of the city and the creation of the image of the public service of the city in the creation of the brand image of the city. In the later part of this work, the presentation of the City Zakopane was made, as the example of forming the brand image of the city. Finishing the discussion, an effectiveness of forming the image of Zakopane was discussed in the light of own examinations. Which portrayed the possibilities of improving the image of the city. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wizerunek pl
dc.subject tożsamość pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject public relations pl
dc.subject miasto pl
dc.subject wizerunek miasta pl
dc.title Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie Zakopanego w świetle badań własnych pl
dc.title.alternative Forming the image of the city on the example of Zakopane in the light of my own research pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-10T09:58:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info