Uwarunkowania wzrostu i rozwoju firmy Komputronik S.A. należącej do sektora MSP w branży internetowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Szubert-Uguz, Stanisław
dc.date.accessioned 2014-01-10T14:12:09Z
dc.date.available 2014-01-10T14:12:09Z
dc.date.issued 2012-09-25 13:41:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3738
dc.description.abstract Niniejsza praca przybliża problematykę uwarunkowań rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. W opracowaniu zdefiniowano podstawowe terminy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przedstawiono klasyfikację sektora MSP. Ponadto przybliżono aspekt prowadzenia firmy za pośrednictwem Internetu, jako jednego z głównych determinant efektywności gospodarowania we współczesnej gospodarce rynkowej. W pracy odniesiono się również do istoty tych procesów oraz ich wpływu na polską gospodarkę. Ponadto przeprowadzono analizę metod, które umożliwiają zdiagnozowanie fazy rozwoju organizacji wraz z identyfikacją poziomu potencjału rozwojowego. Odniesiono się szczegółowo do czynników warunkujących wzrost organizacji oraz elementów, które umożliwiają przezwyciężenie pojawiających się kryzysów. Celem pracy jest prezentacja i próba zdiagnozowania fazy rozwoju przedsiębiorstwa Komputronik oraz identyfikacja czynników, które determinują rozwój tej organizacji. W celu rozwiązania problemu badawczego sformułowano hipotezę główną oraz trzy hipotezy szczegółowe. Weryfikacja poruszonego problemu nastąpiła w oparciu o dwa podstawowe modele: stopniowego rozwoju Scotta i Bruce’a oraz rozwoju Churchilla i Lewis. Ponadto dokonano weryfikacji potencjału rozwojowego organizacji w oparciu o metodę POS. W pracy przeprowadzono analizę firmę Komputronik, kładąc szczególny nacisk na ryzyko towarzyszące jej działalności oraz sposoby jego przezwyciężenia. Przeprowadzona analiza i weryfikacja przyjętych hipotez wskazały, iż firma Komputronik zajmuje ugruntowaną i silną pozycję w branży oraz znajduje się w fazie ekspansji, która umożliwia jej sukcesywny rozwój oraz przezwyciężanie pojawiających się kryzysów. pl
dc.description.abstract The present thesis touches upon the issues of determinants for company development and growth. The author defines fundamental terms associated with running an economic activity as well as outlines the classification of the SME sector. The aspect of conducting a business via the Internet was analyzed as one of main determinants of management effectiveness in modern market economy. The paper also refers to the essence of those processes and their impact on the Polish economy. What is more, the author presents an analysis of methods that make it possible to diagnose phases of company development as well as identify the level of development potential. Factors affecting the growth of an organization and strategies which allow a company to overcome obstacles were presented in detail. The aim of the present thesis is to present and diagnose phases of Komputronik development as well as show factors affecting the growth in that organization. In order to solve the research problem the main hypothesis together with three detailed hypotheses were formulated. The verification of the approached problem was carried out based on two growth models: the Scott and Bruce gradual growth model and the Churchill and Lewis growth model. The verification of the organization development potential was also done based on the POS method. The author presented the analysis of the Komputronik company with a particular emphasis placed on the risk the business faces together with the strategies to overcome it. The analysis and verification of the hypotheses showed that the company has a well-established and strong position in the industry and is currently undergoing the expansion phase, which allows the company to grow gradually and overcome every obstacle that may come out. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject mikroprzedsiębiorstwo pl
dc.subject handel elektroniczny pl
dc.subject biznes elektroniczny pl
dc.subject faza rozwoju organizacji pl
dc.subject metoda POS pl
dc.subject metoda Churchilla i Lewis pl
dc.subject metoda Scotta i Bruce’a pl
dc.subject kryzys pl
dc.subject small and medium-sized enterprise pl
dc.subject micro-enterprise pl
dc.subject e-commerce pl
dc.subject e-business pl
dc.subject phase of organization development pl
dc.subject POS method pl
dc.subject Churchill and Lewis growth model pl
dc.subject Scott and Bruce growth model pl
dc.subject crisis pl
dc.title Uwarunkowania wzrostu i rozwoju firmy Komputronik S.A. należącej do sektora MSP w branży internetowej pl
dc.title.alternative Determinants of growth and development of Komputronik S.A. belonging to the SMEs sector in the internet industry pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-10T12:01:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info