Sprawozdanie finansowe podstawą analizy i oceny Spółki Agora S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babuśka, Ewa
dc.contributor.author Wójcik, Przemysław
dc.date.accessioned 2014-01-14T12:19:16Z
dc.date.available 2014-01-14T12:19:16Z
dc.date.issued 2012-09-11 11:09:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3965
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie praktycznego wykorzystania informacji zawartych w sprawozdawczości finansowej, przy wykorzystaniu narzędzi i metod analizy finansowej, stosowanych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W pracy przyjęto dwie hipotezy: pierwsza dotyczy zdolności do kontynuacji działalności w przyszłości druga związana jest ze wzrostem skali działalności. Zagadnienie to zostało przedstawione, na przykładzie „AGORA” Spółka Akcyjna za okres 2006-2011 w oparciu o sprawozdania finansowe grupy kapitałowej. Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przeprowadzono wstępną analizę bilansu, która zakresem obejmowała badanie struktury majątkowej, kapitałowej oraz relacji pomiędzy głównymi pozycjami aktywów i pasywów. Praca obejmuje analizę rachunku zysków i strat oraz sprawozdania cash-flow. Dodatkowo przeprowadzono analizę podstawowych wskaźników finansowych takich jak: płynności finansowej, rentowności, sprawności działania, zadłużenia. W wyniku przeprowadzonej oceny można stwierdzić że, koncern posiada zdolność do kontynuacji działalności w przyszłości oraz konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków w celu uzyskania wzrostu skali działalności. pl
dc.description.abstract The thesis aims at practical application of information contained in financial reporting by means of tools and methods of financial analysis employed for the assessment of a company’s financial standing. It analyses two hypotheses: the first one of ability to continue a business in the future as well as it`s expansion in the future. The issue has been illustrated with an example of Agora joint-stock company for the time period of 2006-2011 on the basis of the capital group’s financial reports. Based on annual financial reports, a preliminary balance sheet analysis has been carried out to include corporate finance and capital examination as well as the relation between main assets and liabilities items. The thesis deals with gain and loss analysis and cash flow reporting. Additionally, the study of basic financial indicators such as financial fluidity, profitability, performance efficiency and indebtedness has been carried out. On the grounds of the evaluation, it can be stated that the company is capable of prospective operations and decisive steps should be taken to enhance the scope of its activities. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject sprawozdawczość finansowa pl
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject struktura bilansu pl
dc.subject poziom i dynamika sprzedaży pl
dc.subject wynik finansowy pl
dc.subject przepływy pieniężne pl
dc.subject pozycja na rynku pl
dc.subject financial reporting pl
dc.subject financial analysis pl
dc.subject balance sheet makeup pl
dc.subject level and dynamics of sales pl
dc.subject financial performance pl
dc.subject cash flow pl
dc.subject market standing pl
dc.title Sprawozdanie finansowe podstawą analizy i oceny Spółki Agora S.A. pl
dc.title.alternative Financial statement basis of an analysis and assessment of AGORA S.A. Company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-14T11:33:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info