Teoria wymiany społecznej a wynagrodzenia i system motywacyjny szkół publicznych i niepublicznych na przykładzie publicznego Gimnazjum w Łącku i niepublicznego Gimnazjum w Gliwicach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Citak, Lucyna
dc.date.accessioned 2014-01-14T12:26:56Z
dc.date.available 2014-01-14T12:26:56Z
dc.date.issued 2012-09-12 09:25:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3967
dc.description.abstract W pracy omówiono zagadnienie wynagrodzenia, które jest zasadniczym elementem systemu motywacyjnego w organizacjach. Celem pracy była analiza porównawcza sprawiedliwości systemu wynagradzania nauczycieli w publicznym Gimnazjum w Łącku oraz w niepublicznym Gimnazjum w Gliwicach w świetle teorii wymiany społecznej J. S. Adamsa, a także ocena sprawiedliwości tych systemów przez nauczycieli. Za główną hipotezę badawczą pracy przyjęto, że „Ocena sprawiedliwości wynagradzania za pracę jest wyższa wśród nauczycieli gimnazjów niepublicznych aniżeli publicznych”. Badanie przeprowadzono na podstawie ankiety dotyczącej sprawiedliwości wynagradzania nauczycieli. W szkole niepublicznej nauczyciele uważają, że nagrody są sprawiedliwie przydzielane przez przełożonego. Nauczyciele tego gimnazjum sporadycznie spotykają się z niesprawiedliwym traktowaniem w miejscu pracy. Natomiast w szkole publicznej pracownicy bardzo często skarżą się na niesprawiedliwość w przydzielaniu nagród. W pracy wykorzystano materiały źródłowe z 27 pozycji bibliograficznych, 5 pozycji aktów prawnych oraz 5 pozycji stron internetowych. pl
dc.description.abstract In the work discusses the issue of remuneration, which is an essential element of the incentive system in the organizations. Aim of the work was a comparative justice system of remuneration of teachers in the public Gymnasium in Łącko and the not public Gymnasiumin Gliwice, in the light of social exchange theory J. S. Adams, and also the assessment of justice of these systems by teachers. As the main research work was the hypothesis that: “The score justice rewarding work is higher among teachers in not public gymnasium than in public gymnasium”. In the not public schools teachers are sentences, that the awards are fairly distributed by the superior. Teachers of this school very much rarely encounter the unfair treatment on- on the-job. However in the public school teachers very often are complaining about the in justice in allotting awards. Uses source materials of 27 heading bibliographical, 5 position of legal acts and5 Web pages. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject wynagrodzenia pl
dc.subject teoria wymiany społecznej pl
dc.subject system wynagrodzeń nauczycieli pl
dc.subject motivation pl
dc.subject remuneration pl
dc.subject theory of socjal exchange pl
dc.subject system of remuneration for teachers pl
dc.title Teoria wymiany społecznej a wynagrodzenia i system motywacyjny szkół publicznych i niepublicznych na przykładzie publicznego Gimnazjum w Łącku i niepublicznego Gimnazjum w Gliwicach pl
dc.title.alternative The theory of socjal exchange and remuneration and incentive system of public and not public schools for example public Gymnasium in Łącko and not public Gymnasium in Gliwice pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-14T11:33:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info