Ocena okresowa jako narzędzie motywowania pracowników w jednostce administracji publicznej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Grzyb, Zenobia
dc.date.accessioned 2014-01-16T12:57:10Z
dc.date.available 2014-01-16T12:57:10Z
dc.date.issued 2012-09-04 08:39:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4106
dc.description.abstract W instytucji najważniejszym kapitałem są ludzie. Jednym z elementów wspomagających zarządzanie ludźmi jest ocena okresowa pracowników. Celem oceny jest poznanie pracowników i ich potrzeby, aby móc wyszukać i wskazać właściwe ich miejsce w instytucji. Ocena stanowi także narzędzie motywowania. Każdy pracownik chce coś robić, ale musi być pobudzany, motywowany za pomocą różnych impulsów, pobudek do działania. Ocena okresowa oraz system motywacyjny to instrumenty polityki kadrowej, które muszą być ze sobą powiązane, aby osiągać korzyści. Założoną hipotezę, że ocena okresowa w jednostce administracji publicznej nie wpływa na poziom motywacji pracowników oraz wspomagające szczegółowe problemy badawcze były testowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Informacje pozyskane zostały ze źródeł wtórnych, obserwacji i ze źródeł pierwotnych. Zastosowana został ankieta kwestionariuszowa do samodzielnego wypełnienia. W badaniu wzięło udział 30 pracowników. Wszyscy respondenci zwrócili ankiety, które zostały poddane analizie. Rezultatem badań było przyjęcie postawionej hipotezy. Respondenci potwierdzili, że ocena okresowa w jednostce administracji publicznej nie wpływa na jakość pracy, wyniki oceny nie wpływają na czynniki motywacyjne, brak jest powiązania. W wyniku badania stwierdzono, że ocena okresowa jest potrzebna, ale w zmodyfikowanej formie. Należy zmienić arkusz oceny okresowej oraz wpływ oceny na motywacje pracowników. Także procedury organizacyjne przeprowadzania oceny powinny zostać skorygowane. Motywacja jest ważnym elementem w budowaniu instytucji rozwojowej, a ocena okresowa ma możliwości wspomagające. pl
dc.description.abstract People are most important value of institution. One of the element which assists managing people is periodic employee evaluation. Main aim of evaluation is getting to know employees, their needs in order to find and show them their right place in institution. Evaluation is also motivation instrument. Each employee wants to do something, but he has to be stimulated, motivated by various impulses, motives to actions. Periodic evaluation and motivation system are instruments of human resources politics, which have to be interconnected to obtain profits. Presumed hypothesis that periodic evaluation in public administration unit has no affect on employee motivation level and supportive detailed research questions have been tested in Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Data has been gathered from secondary sources, observations and primary sources. Self filling questionnaire has been applied. 30 employee have been tested. Each respondent has returned questionnaire which has been analysed. The result of research has been approval of initial hypothesis. Respondents have confirmed that periodic evaluation in public administration unit has no effect on quality of their work and motivation factors, there is no connection. As a result of research it has been stated that periodic evaluation is needed but it's form has to be modified. Questionnaire needs to be changed and influence of evaluation for employee motivation has to be changed also. Procedure of evaluation organization has to be corrected. Motivation is important element in building the developing institution and periodic evaluation has supportive abilities. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ocena pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject ankieta kwestionariuszowa pl
dc.subject oddziaływanie pl
dc.subject komunikowanie pl
dc.subject powiązanie pl
dc.subject evaluation pl
dc.subject motivation pl
dc.subject self filling questionnaire pl
dc.subject influence pl
dc.subject communication pl
dc.subject connection pl
dc.title Ocena okresowa jako narzędzie motywowania pracowników w jednostce administracji publicznej pl
dc.title.alternative Periodic evaluation as an instrument of employee's motivation in public administration unit pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T12:37:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info