Europejski nakaz aresztowania w polskim prawie karnym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Młynarczyk-Mościcka, Monika
dc.contributor.author Potoniec, Alicja
dc.date.accessioned 2014-01-17T07:15:13Z
dc.date.available 2014-01-17T07:15:13Z
dc.date.issued 2012-08-26 18:43:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4171
dc.description.abstract Europejski nakaz aresztowania (ENA) jest instytucją międzynarodowej współpracy wymiarów sprawiedliwości pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w sprawach karnych w zakresie wydawania przestępców. Jest skutecznym narzędziem, uniemożliwiającym przestępcom wykorzystywanie granic do unikania wymiaru sprawiedliwości. Został wprowadzony po to, aby zwiększać skuteczność zwalczania przestępczości i pogłębiać współpracę i zaufanie krajów UE, zastępuje także długotrwałe i skomplikowane procedury ekstradycyjne. Umożliwia aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa oraz już skazanej i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do wykonania wcześniej orzeczonej kary. Europejski nakaz aresztowania pozbawiony jest elementu politycznego, o jego wydaniu czy wykonaniu decydują wyłącznie organy sądowe. Jednolitą regulację na obszarze UE w zakresie stosowania ENA wprowadzono, posługując się decyzją ramową UE. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstaw i zasad funkcjonowania ENA w Polsce oraz korzystanie z tego instrumentu współpracy przez polski wymiar sprawiedliwości w latach 2007-2011. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż polskie organy procesowe często sięgają po ENA, na co wpływają takie czynniki jak duża emigracja zarobkowa Polaków i obowiązująca w Polsce zasada legalizmu. Polska w latach 2007-2011 wydała najwięcej ENA spośród wszystkich krajów UE, stanowią one prawie jedną trzecią ENA wydanych w Europie. pl
dc.description.abstract The European Arrest Warrant (EAW) is an institution of international judicial cooperation between EU Member States in criminal matters for the issuance of criminals. It is a powerful tool that prevents criminals from using borders to avoid justice. It was introduced to increase efficiency in combating crime and deepen cooperation and trust in the EU countries, it replaces the lengthy and complex extradition procedures. EAW allows to arrest a person suspected of or charged with an offense and previous convictions and release it to the country in which it is brought before a court or transferred to do with previous penalties. The European arrest warrant is devoid of the political element and only judicial authorities can decide about its release or implementation. Unified regulation in the EU in the application of the EAW was introduced using the EU Framework Decision. The purpose of this work is to present the basics and principles of functioning of the EAW in Poland and the use of this cooperation instrument by the Polish justice in the years 2007-2011. The analysis shows that the Polish authorities often turn to process an EAW, which is influenced by such factors as a large emigration of Poles and the principle of legality which is obligatory in Poland. Poland issued the most of ENA from all EU countries in 2007-2011 and they account for almost one third of the EAW issued in Europe. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject nakaz pl
dc.subject aresztowanie pl
dc.subject przestępczość pl
dc.subject współpraca pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject ściganie pl
dc.subject wydanie ENA pl
dc.subject wykonanie ENA pl
dc.title Europejski nakaz aresztowania w polskim prawie karnym pl
dc.title.alternative European arrest warrant in polish criminal law pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T11:27:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info