Analiza strategiczna firmy Art. Crazy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Stanek, Łukasz
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:40:45Z
dc.date.available 2014-01-17T08:40:45Z
dc.date.issued 2012-09-16 17:11:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4182
dc.description.abstract Analiza strategiczna to postępowanie badawcze, które ma na celu ocenę aktualnie realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania, z drugiej strony natomiast wytyczenie możliwych kierunków dalszej działalności, w związku z zaobserwowanymi zmianami w bliższym i dalszym otoczeniu. Analiza strategiczna koncentruje się przede wszystkim na funkcji diagnostycznej, odniesionej zarówno do czynników otoczenia, jak działalności samej firmy, w wyraźnie zaś mniejszym stopniu dotyczy restrukturyzacji i rozwoju. Analiza strategiczna nie zastępuje prognozowania i planowania działalności, a jedynie wstępnie określa przyszłe strategie firmy, mając jednocześnie na uwadze wyniki diagnozy. Zawarte w analizie strategicznej badanie diagnostyczne przedsiębiorstwa i otoczenia dotyczy nie tylko eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości i błędów, ale służy także celom planistycznym. Badanie zostało przeprowadzone w miesiącu lutym 2012 roku, w firmie Art Crazy z Nowego Sącza, której właścicielką jest pani Sylwia B. Firma swoją siedzibę od początku działalności ma na Alejach Sucharskiego 60/28. Ponadto pani B. współpracuje z firmą Bomar 2 z Nowego Sącza, z firmą „Hejan. Technika Grzewcza i Sanitarna Henryk Janusz” z Nowego Sącza oraz z producentem płytek „Grespania Polska Sp. z o.o.” z Piotrkowa Trybunalskiego. Badanie przeprowadzono za pomocą analizy SWOT, po przeprowadzeniu której uzyskane sumy zbiorcze wskazały, że przy zdefiniowanej konfiguracji czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, jak również ustalonym systemie wag, najbardziej pożądanym wariantem działania dla firmy jest przyjęcie strategii mini – maxi, czyli takiej, która ma przewagę słabych stron nad mocnymi, ale sprzyja jej układ warunków zewnętrznych. pl
dc.description.abstract Strategic analysis is a research procedure, which aims to assess current strategy implemented by the company management and to find some possible directions for some further activities in a relation to the changes that might be observed in closer and further surroundings. Strategic analysis emphasizes mainly on the diagnostic function in a relation to surrounding factors and the activities of the company. However, it does not concern the restructuring and the development of the company. What is more, strategic analysis does not replace forecasting and planning business, but only pre-determine the future strategy of the company, bearing in mind the results of the diagnosis. The research of company and its environment is included in the strategic analysis. It does not only refer to eliminate the discrepancies and errors, but it also serves to a planning purpose. The research was conducted in February 2012 in the Art Crazy Company, which is run by Sylwia B. From the very beginning the company is located on Aleje Sucharskiego in Nowy Sącz. Moreover, the Art Crazy Company cooperates with some other companies e.g. Bomar 2, Hejan - heating and sanitary technology and Grespania Polska Sp. z o.o. The study was done by using SWOT analysis technique and it proved that the most desirable variant of actions for the company is to adopt a strategy mini - maxi, which has the advantage of the weaknesses over the strengths, but this system is promoted by the external conditions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject metody analizy strategicznej firmy pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.subject projektowanie wnętrz pl
dc.subject firma Art Crazy pl
dc.subject strategic management pl
dc.subject strategic analysis pl
dc.subject methods of strategic analysis of company pl
dc.subject SWOT analysis pl
dc.subject interior design pl
dc.subject Art Crazy company pl
dc.title Analiza strategiczna firmy Art. Crazy pl
dc.title.alternative Strategic analysis for Art Crazy Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T13:48:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info