Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście motywacji do pracy na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Kowalczyk, Bernadeta
dc.date.accessioned 2014-01-20T07:36:59Z
dc.date.available 2014-01-20T07:36:59Z
dc.date.issued 2012-07-21 12:07:47
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4369
dc.description.abstract Praca zawodowa w życiu każdego człowieka jest bardzo ważnym czynnikiem, gdyż nie tylko sprawia, że możemy poprzez nią się realizować i spełniać, ale także zaspokajać własne potrzeby. Dla wielu jednak ludzi praca zamiast być źródłem realizacji własnych ambicji i aspiracji jest źródłem stresu. W niektórych zawodach praca niesie dużo większe obciążenie psychiczne i charakteryzuje się wysokim poziomem stresu. Gdy zjawiska te mają długotrwały charakter, to mogą prowadzić do zespołu wypalenia zawodowego. Do takich stresogennych zawodów na pewno możemy zaliczyć pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej. Praca funkcjonariuszy mających stały kontakt z osadzonymi, jest często niebezpieczna i obarczona ryzykiem. Część empiryczną pracy oparto na badaniach funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. W trakcie przeprowadzonych badań poddano analizie zjawisko wypalenia zawodowego oraz potwierdzono, że stres zmniejsza efektywność pracy i obniża motywację. pl
dc.description.abstract Work experience in the life of every human being is a very important factor, as it not only makes us through it, to embrace and fulfill, but also to meet their own needs. For many people work but instead be a source of advancement of his own ambitions and aspirations is a source of stress. In some professions, the work carries a lot more mental strain and is characterized by high levels of stress. When these phenomena have a protracted nature, it can lead to burnout syndrome. Such stressful event for sure we can include the work of the Prison Service officers. Careers officers, having regular contact with prisoners, it is often dangerous and fraught with risk. Some empirical work is based on the research officers of the Prison Service of the Penitentiary in Nowy Sacz. In the course of the study analyzed the phenomenon of burnout, and confirmed that stress reduces efficiency and lowers motivation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject stres pl
dc.subject wypalenie zawodowe pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject funkcjonariusz pl
dc.subject służba więzienna pl
dc.subject stress pl
dc.subject burnout pl
dc.subject motivation pl
dc.subject officer pl
dc.subject prison service pl
dc.title Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście motywacji do pracy na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Burnout of Prison officers in the context of motivation to work on the example of the Criminal Division in Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-17T09:57:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info