Wypalenie a poczucie jakości życia u czynnych zawodowo farmaceutów

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Kotowicz, Michalina
dc.date.accessioned 2014-01-20T08:02:40Z
dc.date.available 2014-01-20T08:02:40Z
dc.date.issued 2012-08-29 15:06:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4371
dc.description.abstract Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęty program badawczy skoncentrowany jest na analizie związków zachodzących pomiędzy wypaleniem zawodowym a poczuciem jakości życia u czynnych zawodowo farmaceutów. Badaniami objęto grupę 114 farmaceutów. W badaniach wykorzystano następujące metody: Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego C. Maslach (MBI), Utrechecki Kwestionariusz Zaangażowania w Pracę R. Schaufeliego (UWES), Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia M. Straś-Romanowskiej, Wybrane Skale Psychologicznej Jakości Życia w opracowaniu Z. Uchnasta oraz Arkusz Personalny własnej konstrukcji. Zebrany materiał empiryczny poddano analizie statystycznej i psychologicznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że czynni zawodowo farmaceuci o wysokim poziomie wypalenia zawodowego charakteryzują się niższym poczuciem jakości życia. Osoby te przejawiają mniejszą energię życiową, niezadowolenie z życia, nie wykazują potrzeby wolności i niezależności. Dystansują się wobec pacjentów oraz charakteryzuje ich brak zagłębiania się w sens własnej egzystencji. Ponadto, badani farmaceuci o niższym poziomie wypalenia zawodowego przejawiają większe zaangażowanie w pracę, poświęcenie i wigor. Zrealizowany program badawczy dostarczył wyników, które posiadają wartość aplikacyjną. pl
dc.description.abstract This work contains theoretical and empirical essences. The research program which was taken here is focused on analysis of relation between burnout and the sense of quality of professionally active pharmacists’ life. A group of 114 pharmacists took part in researches. In the researches were used these methods: Maslach Burnout Inventory (MBI) C. Maslach, Utrecht Work Engagement Scale (UWES) R. Schaufeli, Quality of Life Inventory M. Straś-Romanowska, Psychological Scales Measuring Quality of Life (SUS, MLQ, SWL, GSE) adapted by Z. Uchnast and self-made survey. The essence of examinations was analyzed in statistical and psychological ways. Results show that professionally active pharmacists with high level of burnout have lower sense of quality of life. Pharmacists with this symptom reveal lower energy for living, disaffection with life, they don’t have the need for freedom and independence. They create a distance to patients and are also characterized by not so deep thinking about their own existence. Moreover, examined pharmacists with lower level of burnout have more involvement to work, sacrifice and verve. The research program has given results, which have application value. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wypalenie zawodowe pl
dc.subject jakość życia pl
dc.subject psychologia człowieka pl
dc.subject psychologia pl
dc.subject farmaceuci pl
dc.title Wypalenie a poczucie jakości życia u czynnych zawodowo farmaceutów pl
dc.title.alternative Burnout and the sense of quality of life at professionally active pharmacists pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T11:27:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info