Analiza finansowa Gminy Limanowa w latach 2007-2009

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Zelek, Kinga
dc.date.accessioned 2014-01-28T09:32:08Z
dc.date.available 2014-01-28T09:32:08Z
dc.date.issued 2012-09-14 18:45:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4895
dc.description.abstract Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego prowadzona jest w ramach budżetów. Budżet jest planem dochodów i wydatków, który został zatwierdzony przez odpowiednie władze. Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie dokładnej charakterystyki funkcjonowania gospodarki budżetowej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Limanowa w latach 2007-2009. Badania przeprowadzone zostały na podstawie danych uzyskanych z tej gminy, były to głównie: sprawozdania z wykonania budżetu w rozpatrywanych latach. Zestawiając dochody tej gminy w latach 2007-2009, widoczna jest tendencja wzrostową dotyczącą ogólnej wartości dochodów. Główną przyczyną ich wzrostu było zwiększenie subwencji ogólnych, a w szczególności części oświatowej. W tym okresie wzrosły również wydatki, a główną tego przyczyną było zwiększenie wydatków majątkowych. Wśród nich dominuje dziedzina „oświata i wychowanie”, która utrudnia utrzymanie wydatków w innych dziedzinach na poziomie zapewniającym zabezpieczenie ich podstawowych wymagań. Po porównaniu dochodów z wydatkami należy stwierdzić, że w roku 2007 i 2008 budżet gminy Limanowa zamknął się nadwyżką, która była najwyższa w 2008 r. Natomiast w 2009 r., wystąpił deficyt, który został sfinansowany z poprzednich okresów. Jego powstanie było spowodowane znaczącym wzrostem wydatków na transport i łączność oraz oświatę i wychowanie. Dlatego też, należy uważnie obserwować wartość wyniku budżetu gminy Limanowa w kolejnych latach, aby dokonać wiarygodnej oceny jej sytuacji finansowej. Badania zostały wykonane samodzielnie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Limanowa w latach 2007-2009. pl
dc.description.abstract The financial management in local government units is kept in conformity with local budgets. A budget is a plan of the income and expenses approved by the relevant authorities. This paper is aimed at presenting a detailed description of the budgetary management of the basic local government unit, taking as an example the Limanowa Commune in the years 2007-2009.The research was based on the data obtained from that Commune, viz. mainly budget execution reports from those years. While juxtaposing the commune incomes in the years 2007-2009, an increasing trend is visible in the comprehensive income value. The main reason for the increase aforesaid was an increase in comprehensive subsidies on education. Also expenditure increased in that period, which was chiefly caused by increasing property- related expenditure, predominantly ‘learning and education’, which is an impediment in keeping the expenditure in other fields on a level to secure their fundamental requirements. After comparing the income and expenditures, it must be ascertained that in the years 2007 and 2008 the budget of Limanowa was closed with a surplus with a peak in 2008. Instead, in 2009, there occurred a deficit covered by the means from the preceding periods. Its main source was an appreciable increase in the expenditure on transport, communications, learning and education. That is why the budget of the Limanowa Commune is to be carefully monitored in the successive years to provide a reliable evaluation of its financial situation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet pl
dc.subject dochody pl
dc.subject wydatki pl
dc.subject analiza pl
dc.subject commune pl
dc.subject budget pl
dc.subject income pl
dc.subject expenditure pl
dc.subject analysis pl
dc.title Analiza finansowa Gminy Limanowa w latach 2007-2009 pl
dc.title.alternative Financial analysis of the Limanowa Commune in the years 2007-2009 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-28T09:11:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info