Efektywność finansowania działalności przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Szuba, Joanna
dc.date.accessioned 2014-01-30T13:50:53Z
dc.date.available 2014-01-30T13:50:53Z
dc.date.issued 2013-10-21 14:40:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4992
dc.description.abstract Niniejsza praca traktuje o doborze środków finansowania, strukturze kapitału i ich wpływie na sytuację przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, spółki akcyjnej, prowadzącej działalność produkcyjną, handlową i usługową w sektorze chemicznym. Rozdział pierwszy przedstawia w zakresie teoretycznym istotę oraz formy finansowania działalności przedsiębiorstw. W rozdziale drugim scharakteryzowano najważniejsze instrumenty finansowania własnego, dłużnego i hybrydowego oraz konsekwencje ich stosowania. Rozdział trzeci opisuje uwarunkowania wykorzystania poszczególnych instrumentów finansowania przez przedsiębiorstwa, takie jak koszt kapitału i jego struktura, jak również zjawisko dźwigni finansowej. Rozdział czwarty prezentuje przedsiębiorstwo wybrane jako obiekt analizy empirycznej: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Rozdział ten zawiera krótką historię spółki, charakterystykę jej działalności oraz rynku, na którym funkcjonuje, a także podstawowe dane na jej temat. Ostatni rozdział przedstawia wnioski dotyczące efektywności finansowania Zakładów Azotowych i struktury kapitału spółki, a także czynników mających wpływ na dobór źródeł finansowania przez przedsiębiorstwo. pl
dc.description.abstract This thesis discusses the selection of the means of financing, capital structure, and their impact on the enterprise situation, as illustrated with an example of Zakłady Azotowe (Chemical Plant) in Tarnów – Mościce, a joint stock company which conducts production, trade and service activities in the chemical sector. Chapter One presents the essence and the forms of financing activities of an enterprise and its conditionings in the theoretical representation. Chapter Two characterizes the most important instruments of equity, debt and hybrid financing, as well as the consequences of using them. Chapter Three describes the conditionings of applying the instruments of financing, such as capital cost and its structure and the phenomenon of financial leverage. Chapter Four presents the enterprise chosen as an object of the empirical analysis, Zakłady Azotowe in Tarnów – Mościce S.A. The Chapter contains a short history of the company, the characteristics of its activities and the market on which it functions, as well as the basic data concerning the company. The last Chapter presents conclusions concerning the effectiveness of financing of Zakłady Azotowe, and the structure of the company capital, as well as the factors influencing the choice of the sources of finance by the enterprise. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie finansami pl
dc.subject efektywność finansowania pl
dc.subject dźwignia finansowa pl
dc.subject instrumenty finansowe pl
dc.subject struktura kapitału pl
dc.subject finance management pl
dc.subject effectiveness of financing pl
dc.subject financial leverage pl
dc.subject financial instruments pl
dc.subject capital structure pl
dc.title Efektywność finansowania działalności przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. pl
dc.title.alternative The effectiveness of financing an enterprise activities illustrated with an example of Zakłady Azotowe in Tarnów - Mościce S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-30T10:46:02Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info