Zastosowanie metody Radio-frequency identification na przykładzie firmy DHL

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Leśkow, Jacek
dc.contributor.author Sobczak, Luiza
dc.date.accessioned 2014-01-31T13:07:16Z
dc.date.available 2014-01-31T13:07:16Z
dc.date.issued 2013-07-15 18:47:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5052
dc.description.abstract Niniejsze praca ma na celu pokazanie praktycznego wykorzystania technologii RFID, która umożliwia ulepszenie procesów logistycznych wewnątrz organizacji na przykładzie wybranego podmiotu jak również ekonomiczny aspekt wdrożenia metody RFID. W poszczególnych rozdziałach zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane z informacyjnym wsparciem procesów logistycznych wciąż rozwijającej się gospodarce elektronicznej. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia logistyki, jej źródło, rodzaje oraz zadania. Drugi rozdział ukazuje charakterystykę firmy DHL, jej profil, wykonywane zadania jak również wykorzystywane narzędzia w technologii informacyjnej do efektywnego oraz skutecznego zarządzania procesami logistycznymi. W kolejnym trzecim rozdziale została scharakteryzowana technologia RFID, umożliwiająca ulepszenie procesów logistycznych wewnątrz organizacji, zasady jej funkcjonowania użytkowników korzystających z tej technologii oraz korzyści wynikające z zastosowania przedstawionej technologii. W ostatnim rozdziale zaprezentowano technologię RFID oferującą wysoką niezawodność oraz funkcjonalność na przykładzie DHL. Przedstawiono również ograniczenia wynikające z jej zastosowania. pl
dc.description.abstract This thesis demonstrates the practical use of RFID technology, which allows the improvement of logistics processes within the organisation as an example of the selected entity as well as the economic aspect of RFID implementation method. The individual chapters present fundamental issues related to information support of logistics processes in an ever-growing electric economy. The first chapter presents the basic concepts of logistics, its source, types and tasks. The second chapter presents the characteristics of DHL, its profile, their tasks and also the tools used in information technology for effective and efficient management of logistics processes. The next chapter discusses how RFID technology enables improvement of logistics processes inside the organisation, rules of that operation, users of this technology and the benefits of using that technology. The last chapter presents the RFID technology as offering high reliability and functionality in the example of DHL but also shows the limitations of its use. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject technologia RFID pl
dc.subject logistyka pl
dc.subject wdrożenie metody RFID pl
dc.subject organizacja pl
dc.title Zastosowanie metody Radio-frequency identification na przykładzie firmy DHL pl
dc.title.alternative Application of radio-frequency identification for example DHL pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T12:13:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info