Kultura organizacji i zarządzania. Analiza porównawcza okresu PRL i po transformacji społeczno-ustrojowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Chrobak, Wojciech
dc.date.accessioned 2014-01-31T19:11:21Z
dc.date.available 2014-01-31T19:11:21Z
dc.date.issued 2012-03-06 09:45:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5075
dc.description.abstract Praca stanowi analizę porównawczą kultury organizacyjnej zakładów pracy okresu PRL z okresem gospodarki rynkowej. Treści merytoryczne zostały ściśle połączone z częścią empiryczną pracy, której podstawą były badania ankietowe przeprowadzone wśród grupy zróżnicowanej wiekowo, zawodowo oraz pod względem wykształcenia. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że istnieją różnice pomiędzy kulturą okresu PRL a okresem gospodarki rynkowej i można je zauważyć we wszystkich elementach kultury organizacyjnej. W opiniach badanych, którzy pracowali zawodowo w obu omawianych okresach ujawniają się zarówno pozytywne jak i negatywne odczucia do każdego z nich, przy czym ogólna ocena atmosfery pracy wskazuje na zdecydowanie bardziej pozytywne postrzeganie tego elementu kultury organizacyjnej w okresie PRL. Porównanie grup wiekowych skłania do stwierdzenia, że osoby młodsze, które nie pracowały zawodowo w poprzednim systemie mają tendencje do bardziej pozytywnego oceniania współczesnej kultury organizacyjnej, niż ludzie starsi. pl
dc.description.abstract The thesis is a comparative analysis of the organizational culture of the workplace during PRL period with the period of market economy. Contents were closely linked with the empirical part, which was based on surveys conducted among different age groups, professions and in terms of education. The results allow to conclude that there are culture differences between PRL period and period of market economy that can be seen in all aspects of organizational culture. The opinions of those who have worked professionally in both the periods, reveal positive as well as negative feelings to each of them, with the overall assessment of the work environment points to a significantly more positive perception of the elements of organizational culture in the PRL period. Comparison of age groups leads to the conclusion that younger people who have not worked professionally in the previous system tend to give positive evaluation of contemporary culture than older people do. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject organizacja pl
dc.subject kultura organizacyjna pl
dc.subject elementy kultury organizacyjnej pl
dc.subject okres PRL pl
dc.subject transformacja systemowa pl
dc.subject organization pl
dc.subject organizational culture pl
dc.subject elements of organizational culture pl
dc.subject period of PRL pl
dc.subject systemic transformation pl
dc.title Kultura organizacji i zarządzania. Analiza porównawcza okresu PRL i po transformacji społeczno-ustrojowej pl
dc.title.alternative Organizational culture and management. Comparative analysis of the PRL period and after the socio-political transformation pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T13:05:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info