Wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji celów rozwojowych na przykładzie gminy Gródek nad Dunajcem

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Szot, Dominika
dc.date.accessioned 2014-02-03T07:37:23Z
dc.date.available 2014-02-03T07:37:23Z
dc.date.issued 2012-03-12 15:11:52
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5180
dc.description.abstract Rozwój w czasach kryzysu gospodarczego to czynnik istotny dla przedsiębiorstw. To dzięki niemu jednostki realizują swoje cele i dążą do wzrostu poziomu ekonomicznego i społecznego. Gmina Gródek nad Dunajcem, aby realizować strategię rozwoju, wykorzystuje środki z funduszy europejskich. Dzięki nim zrealizowała kilka istotnych inwestycji na potrzeby mieszkańców, oraz jako gmina turystyczna na potrzeby turystów. Gmina Gródek nad Dunajcem jest w fazie realizacji projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”, określanej mianem „inwestycji stulecia gminy”. Jest to projekt, który uporządkuje sytuację wodno-ściekową na terenie gminy i pozwoli mieszkańcom skorzystać z systemu kanalizacji i wodociągu. W mojej pracy ujęłam istotne informacje, dotyczące rozwoju i jego czynników oraz przedstawiłam charakterystykę funduszy europejskich. Dzięki dużemu projektowi, przeanalizowany został sposób otrzymywania dotacji z Unii Europejskiej, zasady, jak również procesy realizacji i kontroli. Celem mojej pracy było przedstawienie wpływu otrzymywanych funduszy na rozwój gminy Gródek nad Dunajcem oraz systemy wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013. pl
dc.description.abstract The development of the economic crisis is an important factor for companies. Thanks to him, individuals realize their goals and aim to increase the level of economic and social development. Gródek on the Dunajec commune to pursue its development strategy, using the EU funds. Thanks to them, which included several significant investments to the needs of residents, and as a tourist village on the needs of travelers. Gródek on the Dunajec commune is in the phase of the project "Managing water and wastewater Gródek on the Dunajec commune on the outskirts of Lake Rożnowskiego", referred to as an "investment of the century village". This is a project that will sort the situation of water services in the community and allow residents to use the sewerage system and water supply. In my work has included the relevant information about development and its factors, and presented the characteristics of European funds. Thanks to the large project has been analyzed as a subsidy from the European Union, the rules, as well as implementation and control processes. The aim of my study was to present the impact of the funds received for the development community on the Gródek on the Dunajec and systems implementation of Local Development Plan for 2007-2013. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rozwój pl
dc.subject fundusze europejskie pl
dc.subject projekt pl
dc.subject inwestycje pl
dc.subject finanse pl
dc.subject development pl
dc.subject european funds pl
dc.subject project pl
dc.subject investment pl
dc.subject finance pl
dc.title Wykorzystanie funduszy unijnych w realizacji celów rozwojowych na przykładzie gminy Gródek nad Dunajcem pl
dc.title.alternative The use of EU funds in the implementation of development goals on the example of the Dunajec Gródek pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T12:33:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info