Zjawisko mobbingu w organizacji na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tylikowska, Anna
dc.contributor.author Pokrzywka, Karol
dc.date.accessioned 2014-02-06T14:09:05Z
dc.date.available 2014-02-06T14:09:05Z
dc.date.issued 2012-02-02 12:48:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5330
dc.description.abstract Praca podejmuje próbę zbadania stopnia zastosowania w ostatnich latach nowelizacji ustaw dotyczących pracy w wybranych krajach świata, w celu skuteczniejszej walki z wszelkimi przejawami mobbingu w zakładach pracy. Praca ma również na celu zbadanie sytuacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu pod względem różnych przejawów przemocy i dyskryminacji pracowników w zakresie mobbingu. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród zatrudnionych w zakładzie. Na podstawie odpowiedzi respondentów dokonano wszechstronnej analizy wzajemnych relacji między zarządem a pracownikami, jak również między poszczególnymi członkami personelu badanego przedsiębiorstwa. Wykazano również ogromne znaczenie szybkiej reakcji otoczenia na patologiczne sytuacje w celu nawiązywania dobrej komunikacji między przedsiębiorstwem a pracownikami. Praca zawiera także informacje czysto teoretyczne na temat skali problemu mobbingu we współczesnym świecie. Podkreśla rolę instytucji rządowych i pozarządowych w procesie walki z mobbingiem. Praca ma zarówno służyć przedstawieniu ogólnej sytuacji w walce z mobbingiem na świecie, jak również przedstawić skalę problemu w lokalnej gospodarce na przykładzie wypowiedzi pracowników MPK w Nowym Sączu. pl
dc.description.abstract This dissertation makes an attempt to examine the degree of use amendments of laws concerning employment in selected countries of the world in order to fight against bullying in workplaces. It is also designed to examine the situation in Urban Public Transport Company in Nowy Sacz in terms of violence and discrimination against workers in the field of bulling. For this purpose the survey was done among employees. Based on their answers analysis of the relationship between management and employees as well as between the staff was made. Great importance of quick surrounding reaction in pathological situations was shown to establish good communication between company and employees. This dissertation also consists theoretical information on the scale of bullying in today’s world. It is also emphasizes the role of government in the fight against bullying. What is more, it shows general situation in the fight against bullying in the world and presents the scale of the problem in local economy based on Urban Public Transport Company in Nowy Saczem ployees answers. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject mobbing pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject pracownik pl
dc.subject pracodawca pl
dc.subject konflikt pl
dc.subject kontakty interpersonalne pl
dc.subject kodeks pracy pl
dc.subject mobbing pl
dc.subject questionnaire pl
dc.subject employee pl
dc.subject employer pl
dc.subject conflict pl
dc.subject interpersonal relationships pl
dc.subject Labour Code pl
dc.title Zjawisko mobbingu w organizacji na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative The phenomenon of mobbing in the organization of the Municipal Transport Company Example in Nowy Sacz pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-06T12:43:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info