Harmonizacja prawa podatkowego jako element procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Król - Fijałkowska Joanna
dc.date.accessioned 2014-02-09T23:33:39Z
dc.date.available 2014-02-09T23:33:39Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5431
dc.description.abstract Przystąpienie Polski do Wspólnoty wiąże się z koniecznością przybliżenia polskiego systemu podatkowego do rozwiązań istniejących w państwach należących do UE. Konieczność dostosowania polskiego prawa podatkowego do wymogów Wspólnoty nie wiąże się jednak z koniecznością rezygnacji z samodzielnej polityki podatkowej, gdyż UE nie nakłada na Polskę obowiązku wiernego odzwierciedlenia prawa wspólnotowego. W największym stopniu harmonizacji podlegają podatki pośrednie (podatek VAT i podatek akcyzowy), gdyż mają one znaczny wpływ na swobodny przepływ towarów, usług i kapitału między państwami należącymi do Wspólnoty. Z kolei podatki bezpośrednie podlegają jedynie częściowemu ujednoliceniu, gdyż nie mają tak istotnego wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Celem niniejszej pracy jest analiza zakresu, kierunków i tempa przebiegu procesów dostosowania polskiego prawa podatkowego do wymogów UE wraz z oceną stopnia dostosowania tego prawa do standardów UE. W pracy założono hipotezę badawczą, która zakłada, iż stopień harmonizacji polskiego prawa podatkowego w pełni odpowiada standardom UE w tym zakresie. W pracy omówiona została istota integracji podatkowej. Przedstawione zostały podstawowe pojęcia dotyczące podatków: funkcje podatków oraz klasyfikacja według róŜnych kryteriów. W dalszej kolejności przeprowadzona została analiza porównawcza systemów podatkowych krajów UE. Zaprezentowano zagadnienia harmonizacji podatków pośrednich. Wyjaśniono konstrukcję polskiego podatku VAT i akcyzy oraz przybliżono standardy UE w zakresie podatków pośrednich. Wyjaśniono, jaki wpływ mają poszczególne dyrektywy UE na kształtowanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz istotę tzw. cichej harmonizacji w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych. Dokonano oceny stopnia i skali uzyskanych dotąd rezultatów w zakresie dostosowania polskich podatków pośrednich i bezpośrednich do standardów UE w zakresie prawa podatkowego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject systemy podatkowe krajów UE pl
dc.subject proces harmonizacji pl
dc.subject VAT pl
dc.subject podatek akcyzowy pl
dc.subject podatek dochodowy pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.title Harmonizacja prawa podatkowego jako element procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative The harmonization of the fiscal law as the lement of integrative processes within the framework of the European Union en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info