Analiza strategiczna i diagnoza rozwoju edukacji na przykładzie gminy Nawojowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Gawron, Anna
dc.date.accessioned 2014-02-12T09:30:16Z
dc.date.available 2014-02-12T09:30:16Z
dc.date.issued 2011-12-16 10:30:04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5575
dc.description.abstract Jednym z wiodących i najbardziej odpowiedzialnych zadań władz gminnych wobec społeczeństwa jest edukacja. Gminy poszukują, więc spójnej i efektywnej polityki w tym obszarze. Wiąże się to z poszukiwaniem optymalnej, długofalowej strategii na różnych szczeblach edukacji samorządowej. Ważnym aspektem w tych procesach pozostają kwestie związane z dbaniem o jakość i poziom świadczonych usług, oraz ich nieustanne podnoszenie. Wstąpienie Polski do krajów Unii Europejskiej, też wymusza przestrzeganie pewnych standardów i kształcenia w innych kierunkach niż dotychczas. Działania podejmowane na rzecz edukacji powinny angażować wszystkich i mieć charakter planowy, a jako cel powinny stawiać sobie podnoszenie wykształcenia i zdobywanie wiedzy jako wspólnego dobra. Prezentowana praca jest analizą strategii dotyczącej jednostek edukacyjnych w obrębie gminy Nawojowa. Dokonana została pełna analiza zagrożeń, słabych i mocnych stron w oparciu o diagnozę dotyczącą naborów oraz zasobów kadrowych jednostek oświatowych gminy Nawojowa. pl
dc.description.abstract One of the leading and most responsible tasks of municipal authorities to society is education. Municipalities are looking for coherent and effective policy in this area. This involves finding an optimal, long-term strategy at all levels of education, in both educational institutions and local government units that influence education system. Important aspect in these processes remain issues related to caring for the quality and level of services, and their continuous improvement. Polish accession to the European Union, also enforces certain standards and training in other, new directions than In the past. Actions taken for education should involve whole society, be well planned, and the goal should be the improvement of educational level, the learning being socjety's common wealth. The presented work is the analysis of the educational units within the municipality of Nawojowa. The work shows full analysis of threats, strengths and weaknesses based on the diagnosis of human resources in educational institutions in the municipality of Nawojowa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject strategia oświatowa pl
dc.subject demografia pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.subject educational strategy pl
dc.subject demography pl
dc.subject SWOT analysis pl
dc.title Analiza strategiczna i diagnoza rozwoju edukacji na przykładzie gminy Nawojowa pl
dc.title.alternative Strategic analysis and diagnosis of educational development base on community Nawojowa pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-11T13:00:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info