Czynniki determinujące zmiany struktury ilościowo-jakościowej bazy turystycznej w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hadrian, Piotr
dc.contributor.author Polek Danuta
dc.date.accessioned 2014-02-12T21:58:19Z
dc.date.available 2014-02-12T21:58:19Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5598
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka rozwoju turystyki na przestrzeni lat 1990-2005 oraz czynników determinujących zmiany w strukturze ilościowo-jakościowej bazy turystycznej w Polsce, Małopolsce i Krakowie. Celem pracy jest identyfikacja elementów infrastruktury turystycznej, mocnych i słabych stron turystyki oraz szczegółowe omówienie uwarunkowań wpływających na zmiany w wielkości i jakości wybranych elementów bazy turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych, czynników politycznych, ekonomicznych oraz poziomu uprzemysłowienia. W pracy omówiono działania instytucji zajmujących się problemami branży turystycznej na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym oraz wszystkie elementy bazy turystycznej. Przedstawiono także rodzaje infrastruktury transportowej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji samochodowej, autobusowej, lotniczej i morskiej. Przeanalizowano stan dróg, autostrad, linii kolejowych oraz podano dane statystyczne na temat liczby pasażerów podróżujących samolotami oraz pociągami. Omówiono morską flotę transportową, żeglugę przybrzeżną i śródlądową oraz wymieniono wady i zalety poszczególnych środków transportu. Przedstawiono wymagania kategoryzacyjne stawiane obiektom zbiorowego zakwaterowania przez przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Opisano różne systemy oceny jakości: HACCP, rekomendacje Polskiego Zrzeszenia Hoteli, konkursy branżowe, łańcuchy hotelowe. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące struktury bazy turystycznej w Małopolsce i Krakowie. Opisano walory i atrakcje turystyczne według regionów oraz ich wpływ na strukturę bazy turystycznej. Następnie omówiono przeobrażenia polityczno-gospodarcze w ostatnich piętnastu latach w świetle ich wpływu na turystykę. Przedstawiono determinanty rozwoju turystyki w Polsce, opisano nowe tendencje w turystyce krajowej oraz kształtowanie się ruchu turystycznego międzynarodowego (przyjazdowego i wyjazdowego). pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject rozwój turystyki pl
dc.subject baza turystyczna w Polsce pl
dc.subject infrastruktura transportowa pl
dc.subject międzynarodowy ruch turystyczny pl
dc.title Czynniki determinujące zmiany struktury ilościowo-jakościowej bazy turystycznej w Polsce pl
dc.title.alternative Factors determining changes of the structure of quantitative-quality tourist facilities in Poland en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info