Uproszczone formy opodatkowania oraz ich zastosowanie w małym przedsiębiorstwie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Wink, Mateusz
dc.date.accessioned 2014-02-13T09:54:55Z
dc.date.available 2014-02-13T09:54:55Z
dc.date.issued 2011-12-05 13:33:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5630
dc.description.abstract Tematem mojej pracy licencjackiej są uproszczone formy opodatkowania oraz ich zastosowanie w małym przedsiębiorstwie. W swojej pracy opisuję uproszczone formy opodatkowania na przykładzie firmy XYZ. Celem pracy była analiza karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, a także podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podjęta została również próba zdiagnozowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto zaprezentowano najkorzystniejszą formę rozliczenia podatku dochodowego w przypadku jednoosobowego przedsiębiorstwa XYZ na przestrzeni lat 2008-2010. Podjęte w pracy rozważania, oparte zostały zarówno na materiałach teoretycznych, jak i informacjach pochodzących z przeprowadzonych przeze mnie badań analitycznych oraz obserwacji uczestniczącej. W pracy wykorzystano materiały źródłowe w postaci dokumentacji firmowej, ewidencji przychodów, sprzedaży, a także nabycia towarów i usług w celu prezentacji wyników w formie graficznej. Pozwoliło to na zaprezentowanie najkorzystniejszej formy opodatkowania. Dzięki wykorzystanej literaturze związanej zarówno z tematyką rachunkowości podatkowej, jak również finansowej, przedstawione zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny i wieloaspektowy, co pozwoliło w pełni ukazać specyfikę wybranego przeze mnie tematu pracy. pl
dc.description.abstract The subject of my Bachelor’s are simplified forms of taxation and their application in a small company. This work describes a simplified form of taxation on the example of company XYZ. The aim of this study was to analyze the tax card, lump sum, as well as fiscal revenue and expense ledger. I also attempted to diagnose small and medium enterprises. In addition, I would like to present the best form of settlement of income tax in the case of a one-man company XYZ for the years 2008-2010. The reflections made in thesis are based on both theoretical materials and information from my research conducted analytical and participatory observation. In this thesis the source material in the form of corporate documents, records of revenues, selling and purchasing of goods and services have been used in order to present the results graphically. This allowed to present the best form of taxation, with the used of literature associated with both tax accounting issues, as well as financial accounting. The presented issues are interdisciplinary and multi-faceted, allowed to fully reveal the specificity of the chosen theme of the thesis. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject karta podatkowa pl
dc.subject podatkowa księga przychodów i rozchodów pl
dc.subject rachunkowość pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject dochód pl
dc.subject forma opodatkowania pl
dc.subject opodatkowanie pl
dc.title Uproszczone formy opodatkowania oraz ich zastosowanie w małym przedsiębiorstwie pl
dc.title.alternative Simplified forms of taxation and their application in a small company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-13T09:16:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info