Empiryczna weryfikacja barier zarządzania wiedzą w wybranych firmach - analiza porównawcza

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Sadowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-02-13T10:09:20Z
dc.date.available 2014-02-13T10:09:20Z
dc.date.issued 2011-12-12 14:55:40
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5635
dc.description.abstract Zarządzanie wiedzą to dziedzina nauki, która coraz częściej wpływa na rozwój przedsiębiorstw i podnosi ich konkurencyjność. To właśnie jej oraz jej barierom poświęcona jest moja praca. Omówiłam w niej pojęcia, rodzaj oraz cele, opierając się na tematycznej literaturze. Zawarłam w niej kluczowe procesy, strategie, modele oraz współczesne koncepcje zarządzania wiedzą. Przedstawiłam również bariery zarządzania wiedzą na poziomie pracownika, przedsiębiorstwa oraz sektora i całej gospodarki. Głównym celem mojej pracy jest przedstawienie i analiza barier zarządzania wiedzą, które hamują sprawne funkcjonowanie w firmie X i w firmie EL-KAG oraz demotywują pracowników do dzielenia się wiedzą i głębszego angażowania się w pracę w swoim przedsiębiorstwie. Badania przeprowadziłam w firmie X i EL-KAG, za pomocą narzędzia do analizy barier zarządzania wiedzą, które składa się z 74 pytań i które rozdałam pracownikom tych firm. Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdziłam, że w organizacjach występuje szereg barier, firmy rzadko zatrudniają specjalistów ds. zarządzania wiedzą, a także często tę dziedzinę nauki spychają na dalszy plan. Jednak tak jak zakłada postawiona przeze mnie hipoteza, współczesne przedsiębiorstwa w dostateczny sposób radzą sobie z eliminowaniem barier zarządzania wiedzą, choć nie jest to na bardzo wysokim poziomie. pl
dc.description.abstract Knowledge management is an area of science, which increasingly affects the development of companies and increases their competitiveness. It was her and her barriers is dedicated to my job. I discussed the concept in it, the nature and objectives, based on a series of literature. I made it the key processes, strategies, models and contemporary concepts of knowledge management. I presented the barriers to knowledge management-level employee, company and sector and overall economy. The main objective of my work is to present and analyze knowledge management barriers that hinder the smooth functioning of the company X and the company EL-KAG and demotivate employees to share knowledge and a deeper involvement in the work in your company. The research I conducted in the company X and EL-KAG, using tools to analyze the barriers to knowledge management, which consists of 74 questions and are distributed to employees of those companies. Based on the analysis of the results found that in organizations there is a number of barriers, companies rarely employ knowledge management specialists, as well as the field of science often push into the background. But just as I assumed hypothesis put, today's business sufficiently to cope with the elimination of barriers to knowledge management, although this is not very high. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject wiedza pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject bariery zarządzania wiedzą pl
dc.subject knowledge management pl
dc.subject knowledge pl
dc.subject competitiveness pl
dc.subject barriers to knowledge management pl
dc.title Empiryczna weryfikacja barier zarządzania wiedzą w wybranych firmach - analiza porównawcza pl
dc.title.alternative The empirical verification of barriers to knowledge management in two companies - comparative analysis pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-13T09:59:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info