Empiryczna weryfikacja barier w zarządzaniu wiedzą oraz systemu zarządzania wiedzą we współczesnej firmie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Chmiel, Anna
dc.date.accessioned 2014-02-14T14:12:25Z
dc.date.available 2014-02-14T14:12:25Z
dc.date.issued 2012-12-19 09:21:31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5734
dc.description.abstract Wiedza w działalności organizacji od wielu lat stanowi obszar zainteresowania nie tylko badaczy, ale i praktyków zarządzania, którzy potwierdzają jej wagę i znaczenie w zyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Z kolei zarządzanie wiedzą staje się w obecnych czasach dużym wyzwaniem dla wielu organizacji. Rosnące znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego przedsiębiorstw skłoniło autora niniejszej pracy do głębszej analizy tego tematu, zarówno od strony teoretycznej, jak również empirycznej. Do badań zaproszono Grupę FAKRO, która jest największą firmą na terenie Sądecczyzny i jedną z nielicznych firm globalnych z polskim rodowodem. Celem badania była ocena wpływu efektywnego zarządzania wiedzą w firmie na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jedną z głównych technik badawczych jaką wykorzystano to badanie ankietowe przeprowadzone wśród 50 pracowników. Przeprowadzone badanie pokazało, że w omawianej organizacji nie funkcjonuje system zarządzania wiedzą. Mimo, iż firma dysponuje ogromnym zasobem wypracowanej wiedzy to potencjał ten nie jest właściwie wykorzystywany. Kapitał intelektualny nie pozostaje w sferze zainteresowania kadry zarządzającej FAKRO, a wykorzystanie własnych doświadczeń w umacnianiu swojej pozycji rynkowej utrudniają także takie bariery jak: słaba komunikacja, opór przed dzieleniem się wiedzą, nieodpowiedni styl zarządzania, brak mierzalnych korzyści z wdrożenia zarządzania wiedzą i ostatecznie - słaba infrastruktura informatyczna. Zmiana powyższego stanu wymaga przede wszystkim zmiany kultury organizacyjnej, która w konsekwencji sprzyjałaby wymianie i dzieleniu się wiedzą. pl
dc.description.abstract For many years, knowledge management in organization is an area of interest not only for researchers but also for practitioners of management,. They confirmed its weight and importance in getting competitive advantage. On the other hand, nowadays knowledge management is becoming a major challenge for many organizations. The growing importance of knowledge and intellectual capital of the company's work has led the author of this material to a deeper study of this subject, both from a theoretical as well as empirical. The study invited FAKRO Group, which is the largest company in the Sądecczyzna region and one of the few global companies with Polish ancestry. The aim of this study was to assess the impact of effective knowledge management in the company to build competitive advantage. One of the main research techniques that are used in a survey carried out among 50 employees. The study showed that in this organization there is no functioning knowledge management system. Although the company has earned a huge resource of knowledge that this potential is not properly used. Intellectual capital is not of interest to managers FAKRO. The usage of their experience in strengthening its market position is also hindered by barriers such as poor communication, resistance to sharing knowledge, inappropriate management style, lack of measurable benefits from the implementation of knowledge management, and finally - poor infrastructure. Changing this requires above all a state of organizational culture change, which consequently would promote the exchange and sharing of knowledge. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wiedza pl
dc.subject kapitał intelektualny pl
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.subject badania ankietowe pl
dc.subject knowledge pl
dc.subject intellectual capital pl
dc.subject knowledge management pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.subject survey pl
dc.title Empiryczna weryfikacja barier w zarządzaniu wiedzą oraz systemu zarządzania wiedzą we współczesnej firmie pl
dc.title.alternative Empirical verification of barriers in knowledge management and knowledge management system in modern company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-14T08:59:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info