Nowe tendencje w kształceniu pielęgniarek - aspekty prawne i organizacyjno - dydaktyczne

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Żelasko, Beata
dc.date.accessioned 2014-02-17T10:35:11Z
dc.date.available 2014-02-17T10:35:11Z
dc.date.issued 2011-10-21 16:32:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5867
dc.description.abstract Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku jej system edukacyjny znalazł się częściowo w tzw. wspólnej europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Szczególną rangę otrzymał system zawodowego szkolnictwa wyższego w służbie zdrowia. Nowe technologie, metody i techniki kształcenia oraz innowacyjne formy organizacyjne sumarycznie wpłynęły na jakość tej edukacji. Ponadpodstawowe szkolnictwo oraz wyższe kształcenie zawodowe pielęgniarek stanęły wobec zmian w teorii, systemach, oraz procedurach leczniczych, a także formach i metodach kształcenia. Zmiany jakościowe w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pielęgniarek i położnych zdecydowanie przyczyniły się do poprawienia jakości usług medycznych oraz profesjonalizacji zawodowej, a także poprawienia stanu profilaktyki zdrowotnej. Celem moich badań było uzyskanie opinii pacjentów o wprowadzonych zmianach w systemie zdrowotnym i ich satysfakcji ze świadczonych usług. Problem badawczy oraz cele i hipotezy zostały zweryfikowane na podstawie ankiety zawierającej ocenę zmian w usługach medycznych świadczonych w przychodni NZOZ „Praxis”. Ankieta zawiera zespół pytań otwartych, zamkniętych, kontrolnych i metryczkowych pozwalających na podstawie opinii pacjentów uzyskać bardziej szczegółowe informacje o stanie i poziomie usług medycznych w tej przychodni. Bardzo ważne jest ciągłe monitorowanie jakości usług medycznych i nie tylko przez świadczeniodawców, ale i przez pacjentów. pl
dc.description.abstract Since Poland’s Accession to the European Union in 2004, Polish educational system has become a part of the European Higher Education Area. The system of higher education in health care practice has received a particular meaning .New technologies, methods and techniques of education together with innovative organisational forms have affected the quality of education. Higher secondary education and higher professional education of nurseshave faced a number of changes in theory, systems and medical procedures as well as in forms and methods of teaching. The qualitative changes in education and professional development of nurses and midwives have contributed significantly to improving the quality of health care and medical services, personnel professionalization and preventive medicine. The aim of my research was to investigate patients’ opinions on changes in health care system and their satisfaction with the services provided. The research problem, objectives and hypothesis were verified on the basis of the questionnaire focusing on the subjects’ opinions concerning the changes in medical services provided by “Praxis” Health Care Centre. The questionnaire contained the set of open, closed, control and metric questions that made it possible to gather detailed information on the condition and quality of medical services in the mentioned Health Care Centre. It is important to continuously monitor the quality of medical services not only by health care providers but also by patients. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject system zdrowia pl
dc.subject doskonalenie zawodowe pl
dc.subject standardy kształcenia pl
dc.subject kształcenie ustawiczne pl
dc.subject satysfakcja pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject health care system pl
dc.subject professional development pl
dc.subject educational standards pl
dc.subject continuing education pl
dc.subject satisfaction pl
dc.subject questionnaire pl
dc.title Nowe tendencje w kształceniu pielęgniarek - aspekty prawne i organizacyjno - dydaktyczne pl
dc.title.alternative New trends in professional education of nurses - legal organizational - didactic aspects pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-17T09:12:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info