Uproszczone formy ewidencji podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie Zakładu Usług Budowlanych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Konieczna, Ewa
dc.date.accessioned 2014-02-18T06:42:48Z
dc.date.available 2014-02-18T06:42:48Z
dc.date.issued 2011-12-07 00:23:54
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5921
dc.description.abstract Praca w części teoretycznej, przedstawia dopuszczone przez polskie ustawodawstwo formy uproszczonych ewidencji dla celów podatku dochodowego, które mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające określone dla danej formy warunki. Analizowane formy to: - karta podatkowa, - ryczałt ewidencjonowany od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, - zasady ogólne czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów. Głównym źródłem informacji były aktualnie obowiązujące ustawy podatkowe, branżowe strony internetowe oraz dostępna literatura. W części praktycznej pracy, przedstawiłam rozliczenie podatku dochodowego według opisanych powyżej form, dla przedsiębiorstwa uzyskującego dochody z działalności remontowo-budowlanej. Analizie zostały poddane przychody i koszty, udostępnione przez firmę z trzech lat działalności. Celem pracy była ocena, czy wybrana przez przedsiębiorstwo forma rozliczania podatku dochodowego jest dla niego najkorzystniejsza. Uzyskane wyniki wskazują, że dla dochodów firmy wchodzących w drugi próg podatkowy obowiązującej skali, czyli powyżej kwoty 85 528 zł, opodatkowanie według wybranej 19% metody liniowej, naliczania podatku jest najkorzystniejszą dla niego formą, co potwierdza słuszność wybranej przez to przedsiębiorstwo metody. pl
dc.description.abstract The thesis in its theoretical part presents admitted by Polish law simplified forms of record for income tax purpose, which can be run by small and medium size enterprises complying with requirements specified for a given form. The analyzed forms are as follows: - tax card, - flat rate accounted from some income received by natural persons, - general principles i.e. tax book. The main source of information were currently binding tax acts, business websites and available literature. In practical part of the thesis I presented income tax accounting according to the above described forms, for the enterprise receiving income from renovation and construction services. I analyzed income and expenses from three year activity made available to me by the enterprise. The aim of the analyses was to estimate if the form of tax accounting chosen by the firm is the most advantageous for them. The obtained results indicate, that for the firm′s income reaching the second tax threshold of the binding scale, that is over the sum of 85 528 PLN, taxation according to the selected 19% linear method of tax calculation is the most advantageous for them, what proves the rightness of selection of the method done by the firm. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject karta podatkowa pl
dc.subject ryczałt ewidencjonowany pl
dc.subject podatek liniowy pl
dc.subject skala podatkowa pl
dc.subject formy opodatkowania pl
dc.subject tax card pl
dc.subject accounted flat rate pl
dc.subject flat tax pl
dc.subject tax scale pl
dc.subject forms of taxation pl
dc.title Uproszczone formy ewidencji podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie Zakładu Usług Budowlanych pl
dc.title.alternative Simplified forms of accounting record in small and medium size enterprises presented on the example of Zakład Usług Budowlanych pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-17T13:30:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info