Szkolenia, rozwój i ocena pracowników jako podstawowa droga do tworzenia sukcesu firmy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Błaszczyk, Barbara
dc.contributor.author Turek, Eryka
dc.date.accessioned 2014-02-20T07:00:04Z
dc.date.available 2014-02-20T07:00:04Z
dc.date.issued 2011-09-27 15:11:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6043
dc.description.abstract Szkolenia, rozwój i ocena pracowników to niewątpliwie droga do sukcesu każdej firmy. Szkolenie to inwestycja, która pozwala firmie osiągnąć maksymalne zyski i pozycję lidera. Zmieniają się wzorce rozwoju społecznego i gospodarczego a siłą napędową rozwoju staje się w coraz większym stopniu informacja i wiedza, szczególnie nowa wiedza, nowe idee i nowe pomysły na ich praktyczne zastosowanie. Jest to dowód na to, jak ważne są szkolenia dla pracowników. Poprzez programy szkoleniowe odpowiadające nowoczesnym i najbardziej efektywnym standardom kształcenia dorosłych, uwzględniające specyficzne potrzeby przedsiębiorstw kształtuje się sukces firm w sektorze MSP, co w rezultacie przyczynia się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego całego kraju. Rynek szkoleń w Małopolsce kształtują wyspecjalizowane podmioty prowadzące szkolenia zawodowe. Omówiono najnowsze wyniki badań rynku szkoleniowego w Małopolsce oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki, czyli szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Małopolsce. Istotne informacje dostarczył opis modelu systematycznego szkolenia - LLL (Lifelong learning) i wpływ czynników zewnętrznych na ustawiczne kształcenie pracownika. Wyniki badań oraz programy szkoleniowe Kapitał Ludzki czy Lifelong learning pokazują nam, że prawdziwa wspólnota uczących się i nauczających, wspólnota w europejskim sensie ma szanse przetrwać właśnie dzięki położeniu nacisku na rozwój społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy. Sukces firmy jawi się w tym kontekście jako przedsiębiorstwo szczególnie dobrze przygotowane i wyszkolone do odegrania ważnej roli na edukacyjnej mapie Unii Europejskiej. pl
dc.description.abstract Trainings, development and performance appraisal of employees are undoubtedly the best way to achieve success for every company. Training is an investment that allows the company to get maximum profits and a leadership position. The patterns of social and economic development are changing and information and knowledge, particularly new knowledge, new ideas and new concepts showing how to use them in practice, are becoming the driving force to a much greater extent. This proves how important trainings for employees are. Through training programmes, corresponding to modern and most effective standards of training adults and taking the enterprises’ needs into consideration, the success of companies in the sector of small and medium enterprises is shaped. As a result, it contributes to the economic growth and social development of the whole country. The training market in the Małopolska region is shaped by specialized entities conducting professional trainings. The latest results of the training market research in the Małopolska region and the Human Capital Operational Programme, i.e. trainings co-financed by the European Social Fund in Małopolska, were discussed. Essential information was provided by the description of the systematic training model - LLL (Lifelong Learning) and the influence of external factors on constant employee training. The results of the research and the training programmes, such as the Human Capital or Lifelong Learning, show us that the real community of learners and teachers, the community in the European sense, has the chances to survive owing to the emphasis put on the development of society and economy based on knowledge. In this context, the company’s success appears to be a particularly well prepared enterprise, trained to play an important role on the educational map of the European Union. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza potrzeb pl
dc.subject polityka szkoleniowa pl
dc.subject motywacja do samorozwoju pl
dc.subject ocena efektywności szkoleń pl
dc.subject kapitał ludzki pl
dc.subject lifelong learning pl
dc.subject programy comenius pl
dc.subject Erasmus pl
dc.subject Grundtvig pl
dc.subject Leonardo da Vinci pl
dc.subject Jean Monet pl
dc.subject sukces firmy pl
dc.subject needs analysis pl
dc.subject training policy pl
dc.subject motivation for self-development pl
dc.subject training efficiency assessment pl
dc.subject the human capital pl
dc.subject lifelong learning pl
dc.subject comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Jean Monnet programmes pl
dc.subject the company’s success pl
dc.title Szkolenia, rozwój i ocena pracowników jako podstawowa droga do tworzenia sukcesu firmy pl
dc.title.alternative Trainings, development and employees' appraisal as a basic tool creating company success pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-19T12:23:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info