Rozwój narciarstwa zjazdowego w Dolomitach w świetle badań ankietowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Pytel, Aneta
dc.date.accessioned 2014-02-20T09:35:19Z
dc.date.available 2014-02-20T09:35:19Z
dc.date.issued 2011-09-26 18:51:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6064
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie włoskich Dolomitów, zarysowanie ich historii i przynależności, jak również ukazanie perspektyw rozwoju na przyszłość. Praca przedstawia krótki rys historyczny, dotyczący dziejów obszaru Dolomitów, jego przynależności i ustroju politycznego, warunków naturalnych oraz uwarunkowań etniczno-ludnościowych, w kontekście stanu turystyki i rozwoju narciarstwa zjazdowego jako produktu turystycznego. W niniejszej pracy, duży nacisk został położony na przedstawienie walorów naturalnych regionu, jako ogromnego kapitału, odziedziczonego przez współczesnych Włochów na przestrzeni wieków. W dalszej części pracy przedstawiono historię rozwoju regionu, szczególnie w XX-wieku, uwarunkowań tego rozwoju, powstawania stacji narciarskich. Następnie przedstawiono turystyczne zagospodarowanie Dolomitów, rozwój infrastruktury, szczególnie tej alpejskiej. W zakończeniu przedstawiono wizję dalszego rozwoju narciarstwa zjazdowego w Dolomitach. Czynniki wpływające pozytywnie, wzrost liczby turystów, rozwój infrastruktury jak również degradację środowiska oraz inne czynniki hamujące jego rozwój. Przedstawiono też wszelkie zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, które mają bezpośredni wpływ na produkt turystyczny jakim jest narciarstwo zjazdowe. pl
dc.description.abstract The subject of this paper is to present the Italian Dolomites, sketching their history and affiliation as well as showing perspective for the future. The paper presents a brief historical overview concerning the history of the Dolomites area, it’s membership and political system, natural conditions and circumstances of ethnic population in the context of tourism and the development of downhill skiing as a tourist product. In this work the great emphasis was placed on the representation of the natural resources of the region, as a huge capital, inherited by contemporary Italians over the centuries. The following paper presents the history of development, particularly in the twentieth-century, the conditions of this development, the emergence of ski resorts in this region. Then it presents the tourist development of the Dolomites, infrastructure development, particularly of the Alps. At the end, a vision for further development of downhill skiing in the Dolomites has been exhibited for instance: factors affecting positive growth in the number of tourists, infrastructure development as well as environmental degradation and other factors that inhibit its development. Also any internal and external threats that have a direct impact on the tourism product which is downhill skiing, have been indicated. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Dolomity pl
dc.subject Alpy pl
dc.subject Włochy północne pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject narciarstwo zjazdowe pl
dc.subject narty pl
dc.subject snowboard pl
dc.subject Mont Blanc pl
dc.subject Val di Sole pl
dc.subject Sella Ronda pl
dc.subject olimpiada zimowa pl
dc.title Rozwój narciarstwa zjazdowego w Dolomitach w świetle badań ankietowych pl
dc.title.alternative The development of downhill skiing in the Dolomites, at the light of surveys pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-20T09:09:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info