Potrzeby, oczekiwania i motywacja do podjęcia pracy kobiet bezrobotnych w powiecie nowosądeckim

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tylikowska, Anna
dc.contributor.author Szabla, Maria
dc.date.accessioned 2014-02-24T08:35:19Z
dc.date.available 2014-02-24T08:35:19Z
dc.date.issued 2011-09-12 21:22:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6222
dc.description.abstract Zjawisko bezrobocia dotyka obecnie wielu ludzi, bez względu na wiek czy wykształcenie. W szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy znajdują się kobiety. Kobiety napotykają wyraźną barierę zatrudnienia, zarówno wówczas, kiedy pierwszy raz wchodzą na rynek pracy, jak i wtedy, kiedy są bezrobotne. Stopa bezrobocia kobiet jest trwale wyższa niż mężczyzn. Celem niniejszej pracy jest ukazanie potrzeb, oczekiwań i motywacji do podjęcia pracy kobiet bezrobotnych. Badanie za pomocą stworzonego własnoręcznie kwestionariusza ankiety zostało przeprowadzone na terenie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego wśród bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w urzędzie. Przeprowadzone badanie potwierdziło słuszność postawionych hipotez. Badanie wykazało, że programy przeciwdziałania bezrobociu świadczone przez urząd pracy w dużej części spełniają potrzeby i oczekiwania bezrobotnych kobiet. Formy te, w szczególności szkolenia, kursy i staże cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ankietowanych kobiet. Kobiety mają świadomość faktu, że zdobywanie nowych bądź podnoszenie swoich dotychczasowych kwalifikacji pozwoli im lub zwiększy możliwość zdobycia pracy, niekiedy bardzo atrakcyjnej. pl
dc.description.abstract The phenomenon of unemployment currently affects many people, regardless of their age or education. Women are prone to suffer more from being unemployed. Women face a clear barrier when comes to the employment, not only when they just enter the job market, but also when being unemployed. Women's unemployment rate is permanently higher than men. The aim of this thesis is to present the needs, expectations and motivation to work of unemployed women. Study using personally developed questionnaire was conducted in the District Labour Office for the District Nowosadecki among unemployed women registered at the office. The study confirmed the validity of hypotheses stated. The study showed that unemployment prevention programs provided by the employment office in large part meet the needs and expectations of unemployed women. Training courses and training turn out to be very popular among the women surveyed. They were aware of the importance of acquiring new and upgrading their existing skills in order to increase the possibility of finding a job, potentially very attractive one. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject aktywność zawodowa pl
dc.subject równość płci pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject dyskryminacja pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject labour market pl
dc.subject professional activity pl
dc.subject sexual eguality pl
dc.subject unemployment pl
dc.subject discrimination pl
dc.subject motivation pl
dc.subject enterprise pl
dc.subject survey pl
dc.title Potrzeby, oczekiwania i motywacja do podjęcia pracy kobiet bezrobotnych w powiecie nowosądeckim pl
dc.title.alternative Needs, expectations and motivation to work of unemployed women in the district of Nowy Sacz   pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-22T10:23:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info