Wybrane źródła finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa - analiza porównawcza kosztów kapitału

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Róg, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-02-24T09:53:56Z
dc.date.available 2014-02-24T09:53:56Z
dc.date.issued 2011-09-02 10:15:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6230
dc.description.abstract Przedmiotem mojej pracy jest porównanie źródeł finansowania działalności bieżącej jakimi są faktoring i kredyt obrotowy. Obie te formy finansowania wspierają przedsiębiorstwo finansowo i poprawiają jej płynność. Którą zatem i w jakiej sytuacji wybrać? Czym lepiej finansować swoją działalność operacyjną? W swojej pracy chciałam przede wszystkim wskazać najważniejsze cechy, zalety i wady każdej z tych usług. Całość mojej pracy składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I chciałam skupić się na istocie i potrzebie finansowania krótkoterminowego przedsiębiorstw. Rozdział II opisuje dosyć szczegółowo całą usługę faktoringową, jej istotę, aspekty prawne, opisana też jest umowa faktoringowa oraz to, co jest potrzebne, aby doszło do jej zawarcia. Rozdział III poświęcony jest kredytowi obrotowemu jako kolejnej formie finansowania krótkoterminowego. W rozdziale tym zawarta jest cała jego istota oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące składania wniosku oraz zawierania umowy kredytowej. W ostatnim, IV rozdziale znajduje się porównanie tych dwóch form finansowania z przedstawieniem metod wykorzystywanych do ich porównania. Natomiast ostatni podrozdział (4.3) tego rozdziału poświęcony zostaje przykładowi obrazującemu na jakiej zasadzie obliczyć bardziej korzystną dla przedsiębiorstwa formę finansowania. pl
dc.description.abstract The subject of my work is to compare the current sources of financing such as factoring and working capital credit. Both forms of funding support the company financially and improve its liquidity. Which, therefore, and in what situation choose? What better to finance their operations? In my work I wanted above to identify key features, advantages and disadvantages of each of these services. The whole of my work consists of four chapters. In the chapter one I wanted to concentrate on the substance and the needs for short term financing companies. Chapter two describes in some detail all the factoring services, its essence, the legal aspects, described is also a factoring agreement, and what is needed for there to its conclusion. Chapter three is devoted to the revolving credit as another form of short-term financing. This chapter contains the whole essence, and all necessary information concerning the application and the credit agreement. In the last chapter four is a comparison of these two forms of financing of the presentation methods used for their comparison. The third and final section (4.3) of this chapter is devoted described example of how they calculate the most favorable form of financing for the company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject faktoring pl
dc.subject kredyt obrotowy pl
dc.subject finansowanie pl
dc.subject RRSO pl
dc.subject koszt kapitału pl
dc.subject factoring pl
dc.subject working capital credit pl
dc.subject financing pl
dc.subject RRSO pl
dc.subject capital costs pl
dc.title Wybrane źródła finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa - analiza porównawcza kosztów kapitału pl
dc.title.alternative Selected sources of short time financing - a comparative analysis of capital costs pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-24T08:23:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info