Fundusze strukturalne wspierające wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fornalczyk, Anna
dc.contributor.author Krajewski Bartłomiej
dc.date.accessioned 2014-02-25T08:48:45Z
dc.date.available 2014-02-25T08:48:45Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6298
dc.description.abstract Głównym celem pracy jest ocena panujących w Polsce warunków sprzyjających konkurencyjności przedsiębiorstw. Zgromadzony materiał badawczy w postaci literatury zwartej, publikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki, aktów prawnych i czasopism o tematyce polityczno-ekonomicznej dotyczy sytuacji polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP od roku 2004. W rozdziale pierwszym przedstawiono sytuację społeczno gospodarczą kraju oraz stan polskiej przedsiębiorczości. Zdefiniowano pojęcie konkurencyjności w odniesieniu zarówno do gospodarki krajowej jak i samych przedsiębiorstw. Pod tym kątem scharakteryzowano obecny stan konkurencyjności i innowacyjności polskiej przedsiębiorczości z naciskiem na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Rozdział drugi dotyczy funduszy przyznanych Polsce w latach 2004-2006 na działania z zakresu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw. Na początku opisano miejsce konkurencyjności w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 oraz wynikający z niego Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Dokonano również podsumowania realizacji tego programu na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, oraz dokonano oceny jego oddziaływania. Rozdział zamyka opis działań poczynionych w kierunku usprawnienia asymilacji funduszy w programie Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO - WKP). W rozdziale trzecim opisano Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2015 będący kontynuacją opisanego w rozdziale trzecim SPO - WKP. Podobnie jak w poprzednim przypadku opisano miejsce, jakie zajmuje temat rozwoju konkurencyjności w Strategii Rozwoju Kraju na okres 2007-2015. Na podstawie opinii Krajowej Izby Gospodarczej dokonano oceny szans na powodzenie programu PO-IG. Rozdział czwarty stanowi podsumowanie polityki zarówno krajowej jak i unijnej w kierunku rozwoju konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Wyszczególniono w nim główne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz powody nie wprowadzania innowacji. Rozdział kończy wykaz głównych wyzwań związanych z kwestią rozwoju przedsiębiorczości na najbliższe lata. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject gospodarka kraju pl
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject konkurencyjność polskiej gospodarki pl
dc.subject innowacyjność polskich przedsiębiorstw pl
dc.subject Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 pl
dc.subject wsparcie instytucji otoczenia biznesu pl
dc.subject Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pl
dc.subject bariery rozwoju przedsiębiorczości pl
dc.title Fundusze strukturalne wspierające wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info