Konflikt interpersonalny oraz proces komunikacji na przykładzie Urzędu Gminy Łącko

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sidor, Maria
dc.contributor.author Potoniec, Roman
dc.date.accessioned 2014-02-26T10:32:03Z
dc.date.available 2014-02-26T10:32:03Z
dc.date.issued 2011-07-14 11:59:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6409
dc.description.abstract Opracowanie zajmuje się zagadnieniem konfliktów interpersonalnych w środowisku pracy. Podejmuje analizę zarządzania zasobami ludzkimi oraz pokazuje wpływ różnorodnych aspektów na relacje międzyludzkie. W niniejszej pracy magisterskiej ukazane zostały główne przyczyny powstawania oraz typy konfliktów wśród zatrudnionych. Ponadto przedstawione zostały techniki radzenia sobie ze sporami oraz najskuteczniejsze sposoby ich zapobiegania. Część badawcza zawiera cele oraz przedstawia problem badawczy. Zaprezentowana zostaje także hipoteza oraz jej analiza. Kwestionariusz ankietowy został przeprowadzony wśród pracowników Urzędu Gminy Łącko. Wnioski wysnute z przeprowadzonego badania charakteryzują przyczyny waśni interpersonalnych na tle nieprawidłowego obiegu informacji oraz zakłóconego dostępu do danych. Eksploracja ukazała, iż występują pewne bariery w procesie porozumiewania się. Jako jedną z podstawowych przyczyn powstawania sporów możemy wymienić barierę psychologiczną. Pracownicy większość informacji przekazują sobie bezpośrednio, co z jednej strony wpływa na efektywność systemu komunikacji, zaś z drugiej powoduje, iż dane te mogą nie docierać do wszystkich zatrudnionych. Kadra wyższego szczebla stosuje techniki rozwiązywania sporów, wspomagane procedurą komunikowania się. Zapoznanie się z wynikami badań pozwoli kierownictwu Urzędu Gminy Łącko na wprowadzenie udoskonaleń w procesie komunikacji, tym samym zmniejszając liczbę pojawiających się konfliktów. pl
dc.description.abstract This study deals with the interpersonal conflicts at work. Undertake the analysis of human resource management and shows the impact of various aspects on relationships. This master's thesis also show the main causes and types of conflict among employees. In addition, treatise presents techniques to deal with disputes and the most effective ways of preventing them. The part of research has objectives and presents the research problem. Pictured is the hypothesis and its analysis. The questionnaire survey was conducted among employees is the municipal office Łącko. Conclusions drawn from the study show the causes of interpersonal conflicts against the improper circulation of information and disrupted access to data. Exploration showed that there are some barriers in the communication process. As one of the main causes of disputes we can replace the psychological barrier. Employees most of the information directly communicate to each other, which on the one hand affect the efficiency of communication system, while the other hand causes that the data may not reach all employees. Senior staff uses techniques of dispute resolution based on communication. Getting to know the test results will allow municipal office management Łącko to make improvements in the communication process, thereby reducing the number of emerging conflicts. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject kultura organizacyjna pl
dc.subject relacje interpersonalne pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.subject proces komunikacji pl
dc.subject konflikt pl
dc.subject human resources management pl
dc.subject organizational culture pl
dc.subject interpersonal relationships pl
dc.subject work environment pl
dc.subject communication process pl
dc.subject conflict pl
dc.title Konflikt interpersonalny oraz proces komunikacji na przykładzie Urzędu Gminy Łącko pl
dc.title.alternative Interpersonal conflict and process of communication. Commune Office in Łącko- case study pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-26T09:53:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info