Wykorzystanie koncepcji 5S w doskonaleniu organizacji produkcji - na przykładzie FAKRO PP Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Klimek, Andrzej
dc.date.accessioned 2014-03-04T15:30:13Z
dc.date.available 2014-03-04T15:30:13Z
dc.date.issued 2011-07-22 18:42:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6707
dc.description.abstract Fakro jak wszystkie inne przedsiębiorstwa musi podlegać restrukturyzacji. Z restrukturyzacją firmy związana jest istotna zmiana jej strategii oraz systemowa przebudowa organizacji i zasad funkcjonowania, które winny zapewnić mu przewagę konkurencyjną na rynku, a przede wszystkim stały, kontrolowany rozwój. W mojej pracy starałem się udowodnić, że wykorzystanie koncepcji 5S w doskonaleniu organizacji produkcji w firmie Fakro przyniosło oczekiwane rezultaty. Na początku tej pracy opisałem różne metody doskonalenia organizacji przedsiębiorstw. Bardzo szczegółowo opisałem metodykę, przygotowanie, wdrożenie i realizację metody 5S. Scharakteryzowałem firmę Fakro ze w szczególnym wykorzystaniem w niej koncepcji 5S. Od początku wprowadzenia tej metody w Fakro biorę w niej czynny udział jako audytor. Dokładnie pamiętam wygląd przedsiębiorstwa przed wprowadzeniem metody, codziennie widzę stan obecny. W pracy przedstawiam to na zdjęciach, które obrazują stan „przed” i „po” wprowadzeniu koncepcji 5S. Zamieszczam przeprowadzoną wśród pracowników Fakro ankietę, dotyczącą reakcji pracowników na nowo wprowadzony system 5S oraz ich opinię o wpływie tego systemu na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie ankiet, własnej obserwacji oraz widocznemu rozwojowi firmy stwierdzam, że koncepcja ta sprawdziła się w firmie Fakro. Dała pożądane, pozytywne efekty w zakresie: wizerunku firmy – czyniąc ją nowocześniejszą, spełniającą najwyższe wymagania swoich klientów, podniosła bezpieczeństwo i higienę pracy, pozwoliła na szybszy rozwój firmy. pl
dc.description.abstract Fakro, as other enterprises, must be subject to overhaul. The overhaul of a company is connected with an essential change of its strategy and a systemic reconstruction of organization and functioning rules that should assure the company competitive advantage in the market, and most of all, stable controlled development. In my work I tried to prove that the use of 5S conception in improving the production organization in Fakro company had brought expected results. At the beginning of this work I described different methods of improving enterprises organization. I described the methodology, preparation, implementation and realization of 5S method in details. I characterized Fakro company with a particular use of 5S conception in it. I have been actively involved as an auditor since the beginning of introducing this method in Fakro. I can precisely remember what the company looked like before introducing the method, every day I can see the present state. In this work I document it in the pictures which depict the state “before” and “after” introducing 5S conception. I attach a survey, that was conducted among Fakro workers, concerning the workers' reaction to the newly-introduced 5S system and their opinion on the system influence on safety and working hygiene improvement. On the basis of the survey, self observation, and the company's apparent development, I confirm that the conception has succeeded in Fakro company. It has given desired, positive effects within the scope of the corporate image – making it more modern, satisfying the highest requirements of its clients. It has increased safety and working hygiene and allowed quicker development of the company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Fakro pl
dc.subject 5S pl
dc.subject koncepcja pl
dc.subject doskonalenie pl
dc.subject restrukturyzacja pl
dc.subject metoda pl
dc.subject conception pl
dc.subject improvement pl
dc.subject reconstruction pl
dc.subject method pl
dc.title Wykorzystanie koncepcji 5S w doskonaleniu organizacji produkcji - na przykładzie FAKRO PP Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative The use of 5S conception in improving the production organization - by example of FAKRO PP Sp. z o.o. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-04T12:16:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info