Motywacja a efektywne zarządzanie personelem na przykładzie Starostwa Powiatowego w Limanowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Ciuła, Aleksandra
dc.date.accessioned 2014-03-10T09:15:30Z
dc.date.available 2014-03-10T09:15:30Z
dc.date.issued 2012-03-18 20:16:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6823
dc.description.abstract Poniższa praca skupia się na analizie wpływu motywacji, a efektywnym zarządzaniu personelem na przykładzie Starostwa Powiatowego w Limanowej. Praca składa się z czterech rozdziałów, które przybliżają nas do otrzymania odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie pracy. Pierwszy rozdział opisuje proces motywacji jak i podsuwa sposoby motywowania pracowników. Drugi rozdział pokazuje, co kryje się za pojęciem efektywnego zarządzania, czyli funkcje i style kierowania oraz przybliża nam postać pracownika samorządowego. Trzeci rozdział stricte opisuje Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz jego otoczenie. Czwarty rozdział badawczy wskazuje na postawione hipotezy oraz wyniki badań. Badania ankietowe przeprowadzone zostały w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Badaniu poddano grupę 30 pracowników losowo wytypowanych, którym postawiono 27 pytań. Spośród czterech postawionych hipotez trzy były zasadne. Hipoteza pierwsza: człowiek w momencie osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia jak i właściwego wynagrodzenia może podejmować decyzje w sposób obiektywny i właściwy, nie została potwierdzona. Pozostałe trzy hipotezy potwierdzają się, a mianowicie: pracownicy przyznają, iż bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wykonywanie obowiązków jest pozytywna atmosfera w miejscu pracy, kolejna udowadnia potrzebę stworzenia jasnych kryteriów wynagradzania oraz awansu zawodowego. Ostatnia z hipotez dotyczy bezpośrednio funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Limanowej. Badania wskazują na należyte funkcjonowanie oraz właściwą obsadę stanowisk w Starostwie Powiatowym w Limanowej ze względu na posiadaną wiedzę i kwalifikacje pracowników. Personel czuje się doceniany przez swoich zwierzchników. pl
dc.description.abstract The dissertation focuses on the impact of motivation and effective workforce management on the example of the District Office in Limanowa. It consists of four chapters which bring us closer to the answers to the question contained in its topic. The first chapter both describes the process of motivation and suggests ways in which employees can be motivated. The second chapter explains what the concept of effective management means, i.e. the functions and management styles, and presents us a local government employee. The third chapter strictly deals with the Limanowa District Office and its environment. The fourth chapter indicates the hypotheses and the results of the research. The survey was conducted in the District Office in Limanowa. The study group was composed of 30 randomly selected employees who were asked 27 questions. Three out of the four hypotheses were legitimate. The first hypothesis that once a man achieves a sense of job security and adequate remuneration, he/she is able to take decisions in an objective and correct way has not been proved. The other three hypotheses have been confirmed. Namely, the employees admit that a very important factor affecting the performance of their duties is a positive atmosphere in the workplace. Another one concerns the need to establish clear criteria for remuneration and promotion. The last hypothesis concerns directly the functioning of the District Office in Limanowa. The research points to the proper functioning and adequate staffing of the District Office in Limanowa, which is a result of the knowledge and qualifications of the staff who can feel appreciated by their superiors. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject personel pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject efektywność pl
dc.subject organizacja publiczna pl
dc.subject motivation pl
dc.subject workforce pl
dc.subject management pl
dc.subject efficiency pl
dc.subject public organization pl
dc.title Motywacja a efektywne zarządzanie personelem na przykładzie Starostwa Powiatowego w Limanowej pl
dc.title.alternative Motivation and effective staff management on the example of the District Office In Limanowa pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-03-08T10:41:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info