Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Gnojnik

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Surówka, Krzysztof
dc.contributor.author Lazarowicz, Halina
dc.date.accessioned 2013-09-17T08:49:06Z
dc.date.available 2013-09-17T08:49:06Z
dc.date.issued 2009-04-22 21:52:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/697
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, na przykładzie gminy. W 1990 roku reaktywowano samorząd terytorialny na mocy ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Na mocy ustawy gminy przejęły znaczną część zadań państwa, te najbardziej podstawowe i niezbędne dla społeczności lokalnej. Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych prowadzona jest w ramach budżetów gmin, powiatów czy województw samorządowych. Celem pracy jest przedstawienie na konkretnym przykładzie budżetu, małej wiejskiej Gminy-Gnojnik. Gospodarka finansowa, a właściwie jej sprawne zarządzanie ma duży wpływ na to, w jakim stopniu zaspokajane są potrzeby mieszkańców. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy zawiera próbę zdefiniowania pojęcia, istotę samorządu terytorialnego, jego cechy oraz genezę powstania. W obszerny sposób przedstawiona jest historia współczesna samorządu, szczególnie po roku 1 stycznia 1999 roku, czyli po wprowadzeniu trójszczeblowego podziału administracyjnego. Bardzo ważnym zagadnieniem w tym rozdziale jest również problematyka nadzoru nad samorządem, zadania i kompetencje organów gminy. W rozdziale drugim przedstawione są akty prawne normujące funkcjonowanie budżetu gminy np. zasady budżetowe, procedura opracowywania i uchwalania budżetu, itp. W rozdziale tym opisane są źródła dochodów budżetu gminy z podziałem na dochody własne, udział w podatkach centralnych, subwencje i dotacje. Wydatki gminy podzielono na najważniejsze działy budżetowe. Trzeci i ostatni rozdział pracy jest rozdziałem typowo empirycznym, w całości poświęconym budżetowi Gminy Gnojnik. Najpierw zaprezentowane są ogólne informacje o Gminie, krótka historia, położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, zagadnienia związane z ludnością gminy. W dalszej części rozdziału zostały szczegółowo omówione zarówno dochody, jak też wydatki Gminy Gnojnik w latach 2005-2007. Została również przeprowadzona analiza wyniku finansowego w w/w latach. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject finanse samorządu terytorialnego pl
dc.title Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Gnojnik pl
dc.title.alternative Financial economy of local government as exemplified by rural Commune of Gnojnik pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-09-12T08:03:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info