Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika związane z macierzyństwem w świetle badań ankietowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Szarata, Urszula
dc.date.accessioned 2014-03-22T10:14:15Z
dc.date.available 2014-03-22T10:14:15Z
dc.date.issued 2013-07-20 22:50:04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7123
dc.description.abstract Głównym celem pracy było zbadanie wpływu przerw w świadczeniu pracy związanych z macierzyństwem na bezpieczeństwo zatrudnienia oraz wpływ posiadania dzieci na aktywność matek na rynku pracy. Realizując cel i zakres przeprowadzono wywiady indywidualne w postaci ankiet na grupie 30 kobiet zamieszkujących gminę Stary Sącz. Przeprowadzone badanie nie potwierdziło zdecydowanie negatywnego wpływu przerw w świadczeniu pracy na bezpieczeństwo zatrudnienia. Wyniki ujawniły znaczenie wykształcenia dla ochrony przed utratą zatrudnienia i zwiększenia szans jej podjęcia. Potwierdził się również ograniczający wpływ posiadania dzieci oraz trudności łączenia pracy zawodowej z obowiązkami związanymi z macierzyństwem na aktywność zawodową kobiet na rynku pracy. Pogodzenie obowiązków i wymagań pracy z obowiązkami związanymi z macierzyństwem jest często trudne. Wiele tych stresujących sytuacji można byłoby uniknąć, jeżeli pracodawcy uwzględnialiby w swych rozwiązaniach szczególną sytuację pracującej matki. Pojawienie się otwartego dialogu na temat macierzyństwa między pracodawcą a pracownicą w wielu przypadkach uczyniłoby bezpodstawnymi lęki kobiet oraz pozwoliłoby lepiej poznać ich potrzeby w okresie ciąży. pl
dc.description.abstract The main objective of this study was to investigate the effect of interruption of work related to motherhood on job security and the impact of having children on the activity of mothers in the labor market. In carrying out the purpose and scope of individual interviews conducted in the form of questionnaires to a group of 30 women living in the municipality of Stary Sacz. The study did not confirm the strongly negative impact of interruptions in the supply of labor for employment security. The results revealed the importance of education to protect against the loss of jobs and increase the chances of its adoption. He confirmed also limiting the effect of having children and the difficulties to combine work and motherhood obligations related to the professional activity of women in the labor market. Reconciling the duties and requirements of the job with the responsibilities associated with motherhood is often difficult. Many of these stressful situations can be avoided if the employer takes into account the specific situation of their solutions, working mother. The emergence of open dialogue about motherhood between the employer and the worker in many cases would make unfounded fears and allow women to better understand their needs in pregnancy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject stosunek pracy pl
dc.subject macierzyństwo pl
dc.subject urlop wychowawczy pl
dc.subject aktywność zawodowa pl
dc.subject ankieta pl
dc.title Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika związane z macierzyństwem w świetle badań ankietowych pl
dc.title.alternative Obligations of the employer and employee law related with motherhood based on a survey pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-03-20T12:22:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info