Ochrona środowiska jako wybrane problemy samorządu terytorialnego. Studium na przykładzie Gminy Szczurowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Solak, Adam
dc.contributor.author Supergan Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-04-01T13:09:19Z
dc.date.available 2014-04-01T13:09:19Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7355
dc.description.abstract Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniom finansowo-prawnym instytucji budżetu, a w szczególności finansowaniu inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska. System finansowania inwestycji dotyczących ochrony środowiska w Polsce ukształtował się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Charakteryzuje się pewnymi stałymi cechami i jest powiązany z istniejący systemem zarządzania gospodarką narodową jako gospodarką o znamionach rynkowych. Środowisko przyrodnicze zajmuje bardzo ważna rolę w życiu każdego człowieka. Środowisko to ogół elementów przyrodniczych, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconym w wyniku działalności człowieka. Obejmuje w szczególności powierzchnię Ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wodę, powietrze atmosferyczne, świat roślinny i zwierzęcy a także krajobraz. Ujmując szerzej – środowisko to całokształt otaczających nas, wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, takich jak warunki przyrodnicze, atmosferyczne, hydrologiczne, litologiczne, a także takich, które wynikają z działalności człowieka. Inaczej mówiąc, środowisko obejmuje zasoby naturalne i wytwory działalności człowieka pozwalające na zaspokojenie jego elementarnych potrzeb życiowych. Dlatego też działania człowieka powinny zmierzać w kierunku minimalizowania niekorzystnych, szkodliwych wpływów na środowisko tym samym zapobiegać jego degradacji. Kluczową rolę w tej kwestii mają do odegrania władze państwowe, podejmując odpowiednią politykę proekologiczną, zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne obecnemu i przyszłym pokoleniom. W niniejszej pracy działalność inwestycyjna na ochronę środowiska została przedstawiona na przykładzie podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina. Celem pracy jest zaprezentowanie zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, jakie Gmina Szczurowa poczyniła w analizowanym okresie czterech lat (lata 2002-2005), oraz jaką część środków z budżetów poszczególnych lat wydatkowano na działania proekologiczne9jak również stwierdzenie, czy wydatki te w poszczególnych latach wykazywały tendencję wzrostową czy spadkową. Hipoteza ogólna w niniejszej pracy brzmi następująco: ochrona środowiska stanowi problem społeczny samorządu terytorialnego . pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gospodarka finansowa gmin w Polsce pl
dc.subject finansowanie inwestycji proekologicznych pl
dc.subject zadania gmin pl
dc.subject inwestycje gminy Szczurowa pl
dc.title Ochrona środowiska jako wybrane problemy samorządu terytorialnego. Studium na przykładzie Gminy Szczurowa pl
dc.title.alternative Environment protection as a chosen problems of the territorial self – government. Study based on the example of the Szczurowa Commune en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info