Poczucie własnej wartości a radzenie sobie ze stresem przez młodzież

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grygielski, Michał
dc.contributor.author Janczak, Angelika
dc.date.accessioned 2014-07-20T09:38:30Z
dc.date.available 2014-07-20T09:38:30Z
dc.date.issued 2014-06-26 23:40:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8048
dc.description.abstract Poczucie własnej wartości jest podstawową ludzką potrzebą. Od poziomu naszej samooceny zależy, w jaki sposób jesteśmy przygotowani do radzenia sobie z problemami. Przedmiotem niniejszej pracy są powiązania pomiędzy poczuciem własnej wartości, a sposobami radzenia sobie ze stresem przez młodzież maturalną. Program badawczy został przeprowadzony przy użyciu następujących metod psychologicznych: Inwentarza Poczucia Własnej Wartości CSEI S. Coopersmitha, Kestionariusza COPE do pomiaru strategii radzenia sobie ze stresem Ch. Carvera oraz Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS N. S. Endlera i J. D. Parkera. W badaniach wzięło udział 249 osób, w wieku od 18 do 20 lat. Analiza statystyczna i psychologiczna przeprowadzona została na 240 poprawnie wypełnionych zestawach testowych. Kobiety stanowiły 57,92% a mężczyźni 42,08% ogółu badanych. Hipoteza ogólna zakłada, że istnieje związek między poczuciem własnej wartości a radzeniem sobie ze stresem u młodzieży maturalnej. W celu sprawdzenia słuszności tej hipotezy wyodrębniono dwie grupy – osoby o niskim poczuciu własnej wartości oraz młodzież o wysokim poczuciu własnej wartości. Biorąc pod uwagę zachowania zaradcze zwrócono uwagę na strategie i style radzenia sobie ze stresem. Zauważono, że występują różnice w tych obszarach w obu grupach badanych. Młodzież o niskim poczuciu własnej wartości preferuje emocjonalne oraz unikowe sposoby radzenia sobie ze stresem, natomiast młodzież o wysokim poczuciu własnej wartości w radzeniu sobie ze stresem wybiera styl skoncentrowany na zadaniu. pl
dc.description.abstract Self-esteem is a basic human need. From the level of our self-esteem depends on how we are prepared to deal with problems. The subject of this work is connection between self-esteem and ways of coping among the youth. The research was conducted using the following psychological tests: Coopersmith Self-Esteem Inventory - CSEI by S. Coopersmith, the Coping Orientations to Problem Experienced scale (COPE) by Ch. Carver and Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) by N. S. Endler and J. D. Parker. A total of 249 persons participated in the study, between 18-20 years of age, although only 240 participants with complete questionnaires qualified for data analyses. Females comprised 57,92% of the sample, whereas males 42,08% of the sample. General hypothesis assumes that there is connection between self-esteem and coping with stress among the youth. In order to check the validity of this hypothesis divided into two groups - those with low self-esteem and adolescents with high self-esteem. Considering the remedial behaviors attention was drawn to strategies and styles of coping with stress. It was observed that there are differences in these areas in both study groups. Young people with a low self-esteem prefers an emotional strategies for coping with stress or tries to avoid it, while young people with high self-esteem focused on the task while coping with stress. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zachowania zaradcze pl
dc.subject remedial behaviors pl
dc.subject poczucie własnej wartości pl
dc.subject self-esteem pl
dc.subject radzenie sobie ze stresem pl
dc.subject coping with stress pl
dc.title Poczucie własnej wartości a radzenie sobie ze stresem przez młodzież pl
dc.title.alternative Self-esteem and coping with stress among the youth pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-07-17T11:13:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info