Efektywność programów aktywizacji zawodowej skierowanych do defaworyzowanych grup społecznych na przykładzie Powiatu Nowosądeckiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Mirek, Anna
dc.date.accessioned 2014-11-19T10:08:32Z
dc.date.available 2014-11-19T10:08:32Z
dc.date.issued 2014-09-27 19:28:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8195
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza różnych form aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy co daje możliwość wyciągnięcia wniosków na temat efektywności tych narzędzi ich celowości i zasadności funkcjonowania. Bezrobocie jest ogromnym problemem społeczeństw XXI w. W wielu krajach sytuacja jest trudna do opanowania, rządzący starają się znaleźć jak najlepsze, najbardziej optymalne rozwiązania. Pomoc bezrobotnym z grup tzw. defaworyzowanych społecznie, ich aktywizacja a w konsekwencji utrzymanie zatrudnienia można nazwać pełnym sukcesem. Jednak czy formy aktywizacji stosowane w Polsce są na tyle skuteczne aby osiągnąć zamierzone cele i czy z tej formy pomocy korzysta wystarczająca liczba potrzebujących osób? Analiza małego wycinka struktury bezrobocia w Polsce – przykład Powiatu Nowosądeckiego pokaże obraz badanego problemu. W pracy posłużono się analizą danych zastanych. pl
dc.description.abstract This thesis analyses different forms of activation unemployed situated in difficult situation on labour market in order to draw conclusions about the efficiency this means, their advisability and validity of functioning. An unemployment is a huge social problem in XXI century. Even though goverments are trying to find the best, optimal solution, it is difficult to overcome this problem in many countries. Help offered to unemployed deriving from disadvantaged group, their stimulation to activity and finally keeping achieved level of employment may be perceived as a full success. However are the forms of stimulation used in Poland effective enough to achieve planned aims? Is it sufficient for all needed? Analysis of some part of Poland’s unemployment structure – district of Nowy Sacz is examined – shows all problems in details. Desk research is used in this thesis. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject grupy defaworyzowane pl
dc.subject labour market pl
dc.subject unemployment pl
dc.subject disadvantaged group pl
dc.subject efficiency pl
dc.subject analiza danych zastanych pl
dc.subject desk research pl
dc.subject efektywność pl
dc.title Efektywność programów aktywizacji zawodowej skierowanych do defaworyzowanych grup społecznych na przykładzie Powiatu Nowosądeckiego pl
dc.title.alternative Efficiency of professional activation programs for disadvantaged society group for district of Nowy Sacz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-11-16T09:13:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info