Projektowanie standardów obsługi klienta w obiekcie hotelarskim na przykładzie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Marymont”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Murzyn, Agata
dc.date.accessioned 2014-11-25T09:44:56Z
dc.date.available 2014-11-25T09:44:56Z
dc.date.issued 2014-10-13 19:51:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8247
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy są rozważania na temat standardów obsługi klienta w obiekcie hotelarskim. Problem ten zaprezentowano na przykładzie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego SGGW w Warszawie „Marymont”. Na potrzeby pracy przeprowadzono badanie ankietowe pośród 100 osób wypoczywających w w/w obiekcie. Celem badań była identyfikacja oczekiwań i opinii klientów Ośrodka „Marymont” dotyczących poziomu jakości obsługi klienta w tym obiekcie, co miało pomóc w przygotowaniu autorskiego opracowania standardów obsługi klienta. Analiza uzyskanych wyników pokazała, które z usług oferowanych w Ośrodku „Marymont” w pełni spełniają oczekiwania klientów, jak również, które elementy wymagają udoskonalenia. Badania empiryczne, obok studiów literatury przedmiotu i własnych obserwacji autorki umożliwiły stworzenie kodeksu obsługi klienta. Obecnie obowiązujące zasady zostały uzupełnione o autorskie propozycje usprawnień i spisane w formie regulaminu, który będzie miał zastosowanie w praktyce. Wprowadzenie standardów obsługi klienta w przedsiębiorstwie usługowym, umożliwia utrzymanie jakości na stałym wysokim poziomie. Jednocześnie ułatwia monitorowanie poziomu satysfakcji usługobiorców. Kierownictwo Ośrodka ma pewność, że ewentualnie zgłoszone problemy, będą prawidłowo rozwiązane, a klienci już w momencie dokonania rezerwacji będą wiedzieli w jakiej atmosferze upłynie ich wypoczynek. Wśród zalet wprowadzenia profesjonalnych standardów obsługi klienta w Ośrodku „Marymont” będzie kształtowanie satysfakcji klientów, budowanie ich lojalności, oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku, jako obiektu wyróżniającego się w regionie. pl
dc.description.abstract The objective of this thesis is to discuss the standards of customer service in a hospitality facility. The ‘Marymont’ Training and Recreation Center of WULS-SGGW – Warsaw University of Life Sciences was chosen as a case study. For the purposes of the paper a questionnaire survey was carried out among 100 guests enjoying their holiday at the above-mentioned facility. The aim of the study was to identify the expectations of and receive feedback from customers staying at the ‘Marymont’ Center regarding the level of customer service provided at this facility, which would help in developing original customer service standards. The results demonstrated which of the services offered at the ‘Marymont’ Center fully meet the expectations of customers, as well as which of them need improvement. Empirical studies, in addition to studying the literature on the subject and the author's own observations enabled a code of customer service to be created. The current rules have been supplemented by original suggestions for improvement and compiled in the form of regulations which will be applied in practice. The introduction of customer service standards in a service-sector enterprise allows a consistently high level of quality to be maintained. At the same time it helps to monitor the level of customer satisfaction. The management of the Center is confident that any reported problems will be solved adequately, and the customers, as early as at the time of booking, will know what standards they should expect. Among the advantages of the introduction of professional standards of customer service at the ‘Marymont’ Center will be the building of customer satisfaction, their loyalty, and the positive image of the facility, making it stand out from others in the region. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject jakość usług pl
dc.subject komunikacja w hotelu pl
dc.subject lojalność klienta pl
dc.subject obsługa klienta pl
dc.subject pomiar oczekiwań pl
dc.subject satysfakcja klienta pl
dc.subject standardy obsługi pl
dc.subject quality of service pl
dc.subject communication in the hotel pl
dc.subject customer loyalty pl
dc.subject customer service pl
dc.subject measurement of expectations pl
dc.subject customer satisfaction pl
dc.subject service standards pl
dc.title Projektowanie standardów obsługi klienta w obiekcie hotelarskim na przykładzie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Marymont” pl
dc.title.alternative Developing customer service standards in a hospitality facility: The case study of WULS-SGGW Warsaw University of Life Sciences’ ‘Marymont’ Training and Recreation Center pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-11-21T12:27:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info