Świadczenia i rola pomocy społecznej na przykładzie MOPS w Nowym Sączu w latach 2010-2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Gancarczyk, Lucyna
dc.date.accessioned 2014-12-09T12:16:37Z
dc.date.available 2014-12-09T12:16:37Z
dc.date.issued 2014-07-29 20:38:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8284
dc.description.abstract Opracowanie jest przekrojową analizą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Głównym celem opracowania było sprawdzenie, jakiego rodzaju przedsięwzięcia były podejmowane we wspomnianym Ośrodku w latach 2010-2013. Praca podejmuje problematykę zróżnicowania form niesienia pomocy osobom potrzebującym na terenie Miasta Nowego Sącza. Analizę działań MOPS przeprowadzono w oparciu o ustalenia i wytyczne Ustawy o pomocy społecznej oraz lokalnych aktów prawnych, uchwał i rozporządzeń, dotykających problemów społecznych miasta i sposobów ich rozwiązywania. Zgromadzone na drodze analizy dokumentów i danych zastanych informacje pozwoliły na stwierdzenie, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu stanowi ważne narzędzie na drodze do kształtowania bezpieczeństwa społecznego i dobrobytu mieszkańców miasta. Opracowanie zawiera informacje na temat szeregu programów i przedsięwzięć organizowanych przez MOPS, skierowanych do różnych grup społecznych, charakteryzujących się odmiennymi potrzebami, odzwierciedlającymi różne deficyty. Opracowanie wskazuje na udział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w kształtowaniu ładu i porządku na terenie miasta. Ostateczne wnioski i konkluzje wysnute na podstawie przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że świadczenia, przede wszystkim te niepieniężne, podejmowane są często, z nastawieniem na ciągłe dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. pl
dc.description.abstract The study is cross-sectional analysis of the functioning of the Social Welfare Centre in Nowy Sacz. The main objective of the study was to examine what kind of projects were undertaken in the Centre from 2010 to 2013. The paper considers the issue of diverse forms of aid to people in need in the city of Nowy Sacz. The analysis of the centre activities was based on the arrangements and guidelines of the Act on Social Assistance, and local laws, resolutions and regulations connected with the social problems of the city and ways of resolving them. Collecting and analyzing data from documents and existing information made it possible to conclude that the Social Welfare Centre in Nowy Sacz is an important tool towards the development of social security and residents’ welfare. The study contains information about a number of programs and projects organized by the Social Welfare Centre, addressed to different social groups, characterized by different needs, reflecting different deficits. The study indicates the participation of the Social Welfare Centre in Nowy Sacz in the shaping of law and order in the city. Final conclusions and the conclusions drawn from the study allow us to affirm that the benefits, especially those non-monetary, are often undertaken with a focus on continuous adjustment of the offer to the changing needs of the society. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject pomoc społeczna pl
dc.subject świadczenia pomocy społecznej pl
dc.subject Nowy Sącz pl
dc.subject Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu pl
dc.subject social assistance pl
dc.subject social assistance benefits pl
dc.subject Nowy Sącz pl
dc.subject Social Welfare Centre in Nowy Sacz pl
dc.subject ustawa o pomocy społecznej pl
dc.subject act on Social Assistance pl
dc.title Świadczenia i rola pomocy społecznej na przykładzie MOPS w Nowym Sączu w latach 2010-2013 pl
dc.title.alternative Benefits and role of social assistance – a case based on the Social Welfare Centre in Nowy Sacz 2010 -2013 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-12-03T14:26:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info