Analiza inicjowania własnej działalności gospodarczej na podstawie autorskich badań ankietowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Stępień, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-12-09T13:07:20Z
dc.date.available 2014-12-09T13:07:20Z
dc.date.issued 2014-07-28 15:11:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8287
dc.description.abstract Praca licencjacka dotyczy analizy inicjowania działalności gospodarczej w powiecie nowosądeckim. Jej celem jest potwierdzenie, założonej przez autorkę tezy, że społeczeństwo na Nowosądecczyźnie nie posiada wystarczającej wiedzy z zakresu uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Praca składa się z czterech rozdziałów. Opisują one szczegółowo pożądane cechy i umiejętności przedsiębiorcy nowego przedsięwzięcia, formy prowadzenia działalności gospodarczej, etapy procedury i dokumenty związane z rejestrowaniem przedsiębiorstwa oraz analizę poziomu świadomości ludności powiatu nowosądeckiego w zakresie inicjowania własnej działalności gospodarczej – własne badania ankietowe. Świadomość respondentów z zakresie etapów inicjowania własnej działalności gospodarczej oraz znajomości form prawnych jest bardzo niska. Przyczyną tego faktu może być brak wystarczającej ilości szkoleń z zakresu etapów i form działalności gospodarczej. Może to być również spowodowane niechęcią społeczeństwa do uczestniczenia w takich szkoleniach. pl
dc.description.abstract BA thesis analyzes an initiating economic activity in the district of nowosądecki. The purpose of BA is confirmation established theses, that society at Nowsądecczyźnie does not have enough knowledge on the startup own business. The features thesis which characterized by an entrepreneur are intuition, creativity, ability to plan and predict and the ability to direct and collaboration with people. These factors that affect the initiating, development and success of own business, which also has a positive influence on the economy of the country. The BA Thesis consists of four chapters. The BA thesis are described desirable to features and skills of entrepreneur's new venture, forms of making business, the steps of procedures and documents related to the registration of the company and analyze the level of awareness population of county nowosądeckiego in launching own business-own questionnaire surveys. Awareness of respondents in the range of steps of initiating own business activity and knowledge of legal forms is very low. The reason for this the fact can be a lack of sufficient training stages and forms of economic activity. It can also be caused reluctance of society to participation in such training. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorca pl
dc.subject inicjowanie działalności gospodarczej pl
dc.subject biznesplan pl
dc.subject spółka pl
dc.subject opodatkowanie przedsiębiorstwa pl
dc.subject the entrepreneur pl
dc.subject initiatingeconomic activities pl
dc.subject business plan pl
dc.subject company pl
dc.subject taxation of businesses pl
dc.title Analiza inicjowania własnej działalności gospodarczej na podstawie autorskich badań ankietowych pl
dc.title.alternative Analysis of initiating own business activity based on your own questionnaire survey pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-12-04T13:34:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info