Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywowania pracowników na przykładzie Banku Spółdzielczego w Grybowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Łukaszyk, Anna
dc.date.accessioned 2014-12-13T09:23:56Z
dc.date.available 2014-12-13T09:23:56Z
dc.date.issued 2014-07-28 15:39:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8298
dc.description.abstract Motywowanie jest procesem, który dąży do zaspokojenia konkretnych ludzkich potrzeb. Psychologiczny punkt widzenia motywacji to odnajdywanie powodów ludzkiego postępowania. Motywacja sprawia, że jednostki za wszelką cenę chcą zdobyć swój cel, a pchają ich ku temu popędy, bądź instynkty. Ważnym jest, aby rozumieć z jakiego powodu cel wymyślony przez konkretną osobę jest dla niej interesujący i jakie niesie za sobą przesłanki. Głównym celem niniejszej pracy była analiza finansowych i pozafinansowych środków motywowania pracowników. Badania przeprowadzono w Banku Spółdzielczym w Grybowie. Jako narzędzie badawcze wybrany został kwestionariusz ankiety. Badania miały charakter anonimowy i dobrowolny. Badanymi osobami byli pracownicy Banku Spółdzielczego w Grybowie. Przebadano 62 osoby. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że narzędzia motywacyjne stosowane przez Bank nie spełniają oczekiwań wszystkich pracowników, ponieważ w miarę wzrostu wymagań względem zatrudnionych rosną również i ich potrzeby. Ponadto elementy, które motywują jednych nie działają tak samo na innych. Różni są ludzie i różnie odbierają oferowane im narzędzia motywacyjne. Przeprowadzone badanie pokazuje, że motywacja wcale nie jest łatwym procesem i wymaga odpowiedniej wiedzy, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. pl
dc.description.abstract Motivation is a process that seeks to meet specific human needs. Psychological point of view, the motivation is finding the reasons of human conduct. Motivation renders the unit at any price they want to acquire your target, and push them towards this drives or instincts. It is important to understand why the objective invented by a particular person is interesting and what are the entails conditions. The main cause of this study was to analyze the financial and non-financial measures to motivate employees. The study was conducted in Grybow Cooperative Bank. As a research tool has been selected questionnaire. Tests were anonymous and voluntary. The test persons were employees of the Cooperative Bank in Grybowie. Examined 62 people. Based on the survey, it was found that the motivational tools used by the Bank did not meet the expectations of all employees, because with the increase of demand on employees to grow well and their needs. Furthermore, elements that motivate some do not work for the others. Different people have different receive and offer them motivational tools. The study shows that motivation is not an easy process and requires adequate knowledge of both practical and theoretical. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject narzędzia motywacyjne pl
dc.subject motivation pl
dc.subject incentive instruments pl
dc.subject management human resources pl
dc.title Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywowania pracowników na przykładzie Banku Spółdzielczego w Grybowie pl
dc.title.alternative Financial and non-financial motivating of employees on the example of Cooperative Bank in Grybow pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-12-04T13:34:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info