PR jako instrument kreowania wizerunku firmy na przykładzie przedsiębiorstwa transportu drogowego „JanPol”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Bałczyński, Krzysztof
dc.date.accessioned 2015-01-15T10:45:30Z
dc.date.available 2015-01-15T10:45:30Z
dc.date.issued 2014-10-31 14:27:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8535
dc.description.abstract Praca dotyczy zagadnienia Public Relations i ich znaczenia dla kreowania wizerunku firmy. Temat ten został opracowany na podstawie obserwacji i analizy firmy branży TSL, „JanPol”. Jest ona przedstawicielem bardzo ważnego dla rynku lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też analiza PR-u w kontekście tego typu firmy daje duże pole do działania dla badacza oraz odkrywa nowe oblicze znanych już naukom ekonomicznym zagadnień – kwestii Public Relations poświęconych zostało bowiem wiele prac naukowych. Analiza małych i średnich przedsiębiorstw o ograniczonych możliwościach jest w tym zakresie niezwykle istotna dla zrozumienia zjawisk obserwowanych na polskim rynku. Praca została podzielona na cztery rozdziały, z których trzy stanowią merytoryczną podstawę pracy, ostatni ma charakter praktyczny i skupia się na analizie samego przedsiębiorstwa i jego działalności z zakresu PR. Rozdział pierwszy rozwija temat przedsiębiorstwa transportu drogowego jako reprezentanta konkretnego sektora przedsiębiorczości. Opisuje cele, misję, charakter działalności i organizacji takiego podmiotu. Rozdział drugi skupia się na budowaniu wizerunku firmy i znaczeniu tego procesu w jej życiu rynkowym, oraz realizacji najważniejszego zadania przedsiębiorstwa – maksymalizacji zysków i ekspansji rynku. Trzeci rozdział analizuje Public Relations w kontekście tego właśnie kreowania wizerunku i pokazuje, w jaki sposób narzędzie charakterystyczne dla tej dziedziny pomagają firmie zaistnieć w oczach otoczenia rynkowego i być odbieraną w sposób pozytywny. Czwarty rozdział, praktyczny, podzielony jest na dwie nieformalne części – pierwsza analizuje firmę „JanPol”, jej charakter organizacyjny, działalność, otoczenie rynkowe, potencjalnych klientów i konkurentów. Druga stanowi analizę działalności PR tej firmy ukierunkowaną na zbudowanie jej odpowiedniego wizerunku- realizuje więc główne założenie pracy. Całość zwieńczona jest końcowymi wnioskami. pl
dc.description.abstract This particular work concerns on the issue of Public Relations and its importance for creating the image of the company. The work is based on the observation and analysis of the company from TSL sector, named "Janpol". Therefore, analysis of PR in the context of this type of company gives great scope for the researcher, as well as for discovering new face of the known teachings of economic issues - Public Relations has been devoted before in many scientific papers (some of which served as the base of this substantive) of which the vast majority was based on the analysis of this operations of large companies. Analysis of small and medium-sized enterprises with limited capabilities in this area is extremely important for understanding the phenomena that could be observed on the Polish market. The work is divided into four sections, three of which represent a substantive basis for the work, while the latter is a practical. It focuses on the analysis of the enterprise itself and its activities in the field of PR. The first chapter develops on road transport companies as a representative of a particular business sector. Describes the objectives, mission, nature of business and the organization of such entity. The second chapter focuses on building the company's image and importance of this process in her life market, and the implementation of the most important tasks of the company - maximize profits and market expansion. The third chapter analyzes the Public Relations in the context of creating the image and shows how the tool specific to this area are helping the company to exist in the eyes of the market environment and be perceived in a positive way. The fourth chapter, practical, is divided into two informal parts - the first examines the company "JanPol", its organizational nature, activity, market environment, customers and competitors. The second is an analysis of the company's PR activities aimed to build its positive image. The whole is topped with final conclusions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kreowanie wizerunku pl
dc.subject analiza pl
dc.subject cele i misje pl
dc.subject rynek pl
dc.subject creating the image pl
dc.subject analysis pl
dc.subject objectives and mission pl
dc.subject market pl
dc.title PR jako instrument kreowania wizerunku firmy na przykładzie przedsiębiorstwa transportu drogowego „JanPol” pl
dc.title.alternative PR as an instrument of the creation of corporate image (based) on the example of the road transport company „JanPol” pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-12-14T09:54:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info