Rola i znaczenie organizacji pozarządowychw systemie finansowo gospodarczym na przykładzie stowarzyszenia Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w Borze

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Kustwan, Adam
dc.date.accessioned 2015-01-15T12:27:35Z
dc.date.available 2015-01-15T12:27:35Z
dc.date.issued 2014-09-01 03:53:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8536
dc.description.abstract Swoboda zrzeszania się obywateli jest podstawą do tworzenia i rozwijania organizacji pozarządowych. Funkcjonowanie ich jest oparte na długiej tradycji choć uzależnione od aktualnie obowiązującego prawa. Z założenia funkcjonują jako podmioty niedochodowe (non-profit), biorą jednak udział w obiegu gospodarczym. Tworzą produkty, przeprowadzają operacje finansowe, generują przychody a cała ich działalność nastawiona jest na osiąganie głównie korzyści społecznych. Jakie aspekty mikro i makro ekonomiczne wywierają wpływ na ich funkcjonowanie, jakie są źródła ich finansowania, jak funkcjonują w małych środowiskach, jaki tworzą potencjał i jak są postrzegane przez otoczenie. Na te pytania odpowiadają przeprowadzone analizy ekonomiczne, analizy danych statystycznych oraz obserwacje prowadzone bezpośrednio. Efektem końcowym tych badań jest postawienie tezy, że istnienie organizacji pozarządowych jest bardzo ważne ze względu na osiągane korzyści społeczne. Jednak ich kondycja finansowa jest słaba a możliwości funkcjonowania uzależnione od organów władzy i środków przekazywanych przez te instytucje. Poprawa tej sytuacji jest zatem konieczna i niezbędna. Należy zatem poszukiwać nowych możliwości finansowania i funkcjonowania organizacji pozarządowych w celu wzmocnienia ich potencjału organizacyjnego i finansowego, co znalazło odzwierciedlenie w zakończeniu. pl
dc.description.abstract Freedom to organize citizens into associations is a ground for founding and developing non-government organizations. Their activity is based on a very long tradition, though it depends on regulations of present law. As a rule they act as non-profit subjects, though they take part in economic circulation. They make products and transactions, they generate receipts and their whole work is focused mainly on achieving social benefits. What micro and macroeconomic aspects exert an influence on their activity? What are the sources of their finances? How do they act in small environments? What potential do they create? How are they perceived by the environment? Economic analysis, statistic data and direct observations answer these questions. The final result of this research is submitting a proposition that the existence of non-government organizations is very important considering achieved social benefits. However their financial condition is poor and possibilities of their work depend on authorities and funds transferred by these institutions. It is necessary and essential to improve this situation. Consequently new possibilities of financing and work of non-government organizations should be found in order to strengthen their organizing as well as financial potential, what found its reflection in the conclusion pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza ekonomiczna pl
dc.subject stowarzyszenie pl
dc.subject korzyści społeczne pl
dc.subject Non-government organization pl
dc.subject economic analysis pl
dc.subject association pl
dc.subject social benefits pl
dc.subject organizacja pozarządowa pl
dc.title Rola i znaczenie organizacji pozarządowychw systemie finansowo gospodarczym na przykładzie stowarzyszenia Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w Borze pl
dc.title.alternative The role and the meaning of non-government organizations in the financial and economic system on the example of the association Group of Local Initiatives "GIL" in Bór pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-12-04T14:51:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info