Zarządzanie przedsiębiorstwem jako determinanta warunkująca rozwój firmy na przykładzie Hotelu Atena w Mielcu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Bielaszka, Paulina
dc.date.accessioned 2015-06-21T09:09:37Z
dc.date.available 2015-06-21T09:09:37Z
dc.date.issued 2014-10-15 21:19:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8624
dc.description.abstract Niniejsza praca porusza problematykę wpływu zarządzania przedsiębiorstwem na rozwój firmy. Głównym celem badawczym jest analiza wpływu zarządzania na rozwój organizacji. W celu rozwiązania problemu badawczego sformułowano hipotezę główną oraz trzy hipotezy szczegółowe. Weryfikacja poruszonego problemu nastąpiła w oparciu o dwa podstawowe modele: stopniowego rozwoju Scotta i Bruce’a oraz rozwoju Churchilla i Lewis. Ponadto dokonano weryfikacji potencjału rozwojowego organizacji w oparciu o metodę POS. Analiza i weryfikacja przyjętych hipotez wskazały, iż Hotel Atena w Mielcu znajduje się w fazie dojrzałości, która umożliwia mu sukcesywny rozwój oraz przezwyciężanie pojawiających się kryzysów. pl
dc.description.abstract This paper handles problems of the influence of the enterprise`s management on the company`s development. The main research purpose is to analyse the influence of management on the organisation`s development. In order to resolve the research problem, a main hipothesis and three detailed hipotheses were formulated. Verification of the research problem was based on two basic models: the gradual development of Scott and Bruce`s and the development of Churchill and Lewis`. Futhermore, the verification of the potential organisation`s development on the basis of POS method was conducted. The analysis and the verification of the adopted hipotheses indicated that the ATENA Hotel in Mielec is in a mature phase which enables its successive development and to overcome appearing crisises. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject kompetencje menedżerskie pl
dc.subject faza rozwoju organizacji pl
dc.subject metoda POS pl
dc.subject metoda Churchilla i Lewis pl
dc.subject metoda Scotta i Bruce’a pl
dc.subject management pl
dc.subject management competencies pl
dc.subject stages of organisation`s development pl
dc.subject POS method pl
dc.subject Churchill and Lewis` method pl
dc.subject Scott and Bruce`s method pl
dc.title Zarządzanie przedsiębiorstwem jako determinanta warunkująca rozwój firmy na przykładzie Hotelu Atena w Mielcu pl
dc.title.alternative Management of the enterprise as a determinant conditioning the company`s development on the example of ATENA Hotel in Mielec pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-02-13T13:07:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info