Ocena efektywności systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie Multiserwis Sp. z o. o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sidor, Maria
dc.contributor.author Pawlak, Mateusz
dc.date.accessioned 2015-06-24T11:14:21Z
dc.date.available 2015-06-24T11:14:21Z
dc.date.issued 2015-03-18 08:49:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8644
dc.description.abstract Praca prezentuje rozważania dotyczące kwestii motywowania i zaangażowania w pracę w oparciu o różnorodną literaturę z zakresu zarządzania, a także wyniki badań empirycznych efektywności systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie Multiserwis Sp. z. o. o. Ważnym elementem poznawczym pracy, jest analiza czynników determinujących zaangażowanie w pracę oraz określenie podstawowych elementów skutecznego motywowania. Rozpatrując zebrany materiał badawczy można stwierdzić, że struktura systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa Multiserwis Sp. z. o. o. powoduje wysoki stopień zaangażowania w pracę pracowników, oraz wysoki stopień zadowolenia z pracy. Badania wykazały, że w celu poprawy systemu motywowania, kadra kierownicza przedsiębiorstwa powinna w większym stopniu uwzględniać indywidualne potrzeby oraz preferencje pracowników. Badania przedstawione w pracy zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankietowego wśród pracowników administracyjnych, pracowników pracujących na kontraktach zagranicznych oraz krajowych. Analiza wyników badań przyczyniła się do weryfikacji postawionych hipotez badawczych, które zostały opisane szczegółowo w rozdziale czwartym. pl
dc.description.abstract The master’s thesis presents a discussion of the issue of motivation and commitment to work on the basis of diverse literature of management, as well as the results of empirical studies of the incentive system efficiency in the Multiserwis Sp. z o.o. An important element of cognitive work is to analyze the determinants of commitment to the work and to identify key elements of effective motivation. Considering the collected research data the structure of the incentive system in Multiserwis Sp. z o.o. causes a high degree of involvement in the work of employees, and a high level of job satisfaction. Studies have shown that in order to improve the system of motivation, managers should take into greater account individual needs and preferences of employees. The studies presented in the work has been carried out using a questionnaire survey among the administrative staff and the staff working on both domestic and international contracts. Analysis of the results led to verify the research hypotheses, which are described in detail in chapter four. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject zaangażowanie pracowników pl
dc.subject WIGOR pl
dc.subject motivation pl
dc.subject motivation system pl
dc.subject employee engagement pl
dc.subject WIGOR pl
dc.title Ocena efektywności systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie Multiserwis Sp. z o. o. pl
dc.title.alternative An effectiveness evaluation of motivation system in Multiserwis Sp. z o. o. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-06-18T13:15:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info