Elementy zarządzania wiedzą uczniów przez nauczycieli Liceum Akademickiego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Orzechowska, Olga
dc.date.accessioned 2015-06-24T11:28:35Z
dc.date.available 2015-06-24T11:28:35Z
dc.date.issued 2015-03-18 16:53:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8649
dc.description.abstract Niniejsza praca dotyczy zastosowania koncepcji zarządzania wiedzą uczniów przez nauczycieli w szkole. Zwrócono uwagę na następujące elementy zarządzania wiedzą: lokalizowanie, rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą oraz jej przechowywanie w kontekście stosowanych metod kształcenia. Podmiotem badań są uczniowie oraz nauczyciele Liceum Akademickiego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Wybór tej akurat szkoły jest celowy – gdyż zalicza się ona do grupy najlepszych liceów w Nowym Sączu oraz w województwie małopolskim pod względem efektów kształcenia osiąganych podczas egzaminów maturalnych. W części metodologicznej pracy sformułowano problem, cele i hipotezy badawcze oraz dobrano metodę, tj. ankietę i narzędzie badawcze w postaci kwestionariuszy ankiety adresowanych do nauczycieli i uczniów. Kwestionariusz został rozprowadzony wśród uczniów oraz nauczycieli, co pozwoliło na porównanie opinii obu grup respondentów. Dotyczył zastosowania elementów zarządzania wiedzą w badanej szkole. Większość nauczycieli i uczniów zna definicję zarządzania wiedzą i trafnie rozpoznaje elementy zarządzania wiedzą, a także metody rzutujące na efektywność kształcenia. Na podstawie opinii respondentów zweryfikowano dwie hipotezy, co pozwoliło osiągnąć założone cele badawcze niniejszej pracy. pl
dc.description.abstract This dissertation concerns the application of the management concept with regards to the students’ knowledge by teachers at school. The attention has been drawn to the following elements of the knowledge management: localization, dissemination and sharing of the knowledge and its storage in a context of the methods applied to education. The subjects of this research are pupils and teachers of Liceum Akademickie im. Krola Boleslawa Chrobrego in Nowy Sacz. This particular school has been chosen intentionally as it is one of the best secondary schools in Nowy Sacz and in Malopolska county with regards to the effects of A-levels exams. In a methodological part of this dissertation the problems, aims and hypotheses had been formed and as a research tool a form of a questionnaire for pupils and teachers had been chosen. The distribution of the questionnaire amongst the pupils and teachers allowed the comparison of the respondents’ opinions from both groups. Most pupils and teachers are familiar with the definition of the knowledge management and correctly recognize its elements and methods affecting the efficiency of education. Two hypotheses had been verified on the grounds of the respondents’ opinions, which allowed to achieve the targeted aims of this dissertation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject proces dydaktyczno – wychowawczy pl
dc.subject nauczyciele pl
dc.subject uczniowie pl
dc.subject strategia kodyfikacji pl
dc.subject strategia personalizacji pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject knowledge management pl
dc.subject process of learning and education pl
dc.subject teachers pl
dc.subject pupils pl
dc.subject questionnaire pl
dc.subject strategy of codification pl
dc.subject strategy of personalization pl
dc.title Elementy zarządzania wiedzą uczniów przez nauczycieli Liceum Akademickiego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative The elements of the knowledge management of pupils by teachers at Liceum Akademickie im. Krola Boleslawa Chrobrego In Nowy Sacz pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-06-23T08:50:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info